Χαρτογράφηση Βλάστησης και Εκτίμηση Βιομάζας με Σύγχρονες Μεθόδους Τηλεπισκόπησης στο Πλάισιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και του Πρωτόκολλου του Κιότο

Abstract: 

Ο σκοπός της πράξης είναι να διερευνηθούν τηλεπισκοπικά δορυφορικά δεδομένα, όπως πολυφασματικά, υπερφασματικά, παγχρωματικά και δεδομένα SAR απεικονίσεων (ραντάρ), καθώς και δεδομένα από εναέριες λήψεις, όπως στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών (Α/Φ), έγχρωμων Α/Φ και υπερφασματικών απεικονίσεων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  • Να διερευνηθούν και αξιολογηθούν διαφορετικές μέθοδοι Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας σε ποικίλα τηλεπισκοπικά δεδομένα με στόχο τη χαρτογράφηση της φυσικής και γεωργικής βλάστησης και τον ακριβή υπολογισμό της βιομάζας. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε υψηλού κύρους διεθνή περιοδικά.
  • Να αξιολογηθούν συγκριτικά οι μέθοδοι, οι οποίες θα αναπτυχθούν και με βάση αυτήν την αξιολόγηση να γίνουν επιχειρησιακές προτάσεις τόσο για τη χαρτογράφηση της φυσικής βλάστησης στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν αυτές στη χώρα μας (μεγάλη ποικιλία, έντονο ανάγλυφο, μικρή και διεσπαρμένη ιδιοκτησία) όσο και για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της χώρας μας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Διαχείριση του έργου.
  2. Ανάλυση του προβλήματος και συλλογή δεδομένων.
  3. Ανάπτυξη μεθοδολογιών τηλεπισκόπησης για τη χαρτογράφηση των κατηγοριών και ειδών βλάστησης.
  4. Ανάπτυξη μεθοδολογιών τηλεπισκόπησης για την εκτίμηση της χωρικής πυκνότητας της βλάστησης.
  5. Ανάπτυξη μεθοδολογιών φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης για την εκτίμηση του μέσου ύψους των δένδρων.
  6. Εκτίμηση βιομάζας ανά κατηγορία και είδος βλάστησης.
  7. Αξιολόγηση - Διάχυση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
TELE-KYOTO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γήτας Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσακίρη-Στρατή Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ραδόγλου Καλλιόπη
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραθανάση Βασιλεία
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ραυτογιάννης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
204
Mis:
377293
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-84Ν

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ