Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Υψηλής Απόδοσης ΙΙΙ-Νιτριδίων Ημιαγωγών

Abstract: 

Υποέργο 1 - Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Υψηλής Απόδοσης ΙΙΙ-Νιτριδίων Ημιαγωγών.

Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη καινοτόμου φωτοβολταϊκής τεχνολογίας ημιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη πείρα των εμπλεκόμενων ερευνητικών ομάδων.

Στόχοι της πράξης είναι η εφαρμογή τεσσάρων συμπληρωματικών, παράλληλων ενεργειών:

 • τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης λεπτών υμενίων και ετεροδομών ΙΙΙ- Νιτριδίων με την μέθοδο επίταξης με μοριακές δέσμες,
 • την σε βάθος μελέτη των δομικών και οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων τους των σχετικών με φωτοβολταϊκές εφαρμογές,
 • την διερεύνηση ανάπτυξης άμορφων και πολυκρυσταλλικών ΙΙΙ- Νιτριδίων με την μέθοδο αποδόμησης στόχων σε περιβάλλον πλάσματος, για εφαρμογές χαμηλού κόστους και μεγάλης επιφάνειας και
 • το σχεδιασμό, προσομοίωση και υλοποίηση υψηλής απόδοσης προηγμένων ετεροεπιταξιακών διατάξεων.

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, μοναδικές τεχνικές ανάπτυξης, όπως η επίταξη με μοριακές δέσμες, που αποδεδειγμένα προσφέρει υψηλής ποιότητας κράματα InGaN, χωρίς προβλήματα διαχωρισμού φάσεων, σε όλο το φάσμα τριμερών συνθέσεων, θα συνδυαστούν με προηγμένες μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών και διατάξεων και με ενδελεχείς θεωρητικές μελέτες και προσομοιώσεις.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Βελτιστοποίηση επιταξίας λεπτών υμενίων.
 2. Επιταξία ετεροδομών για φωτοβολταϊκές εφαρμογές.
 3. Οπτοηλεκτρονικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων, ετεροδομών και διατάξεων.
 4. Θεωρητική μελέτη μηχανισμών ανάπτυξης και φυσικής ετεροδομών.
 5. Ολοκληρωμένος χαρακτηρισμός ετεροδομών και νανοδομών.
 6. Ανάπτυξη άμορφων/πολυκρυσταλλικών υμενίων.
 7. Κατασκευή διατάξεων.
 8. Προσομοίωση διατάξεων.
 9. Αξιολόγηση ερευνητικού έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NitPhoto
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ηλιόπουλος Ελευθέριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δημητρακόπουλος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γκιργκινούδη Δήμητρα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1390
Mis:
377290
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
448 500.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-2ΓΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ