Ατομική φυσική με επιταχυντές: Φασματοσκοπία ηλεκτρονίων δέσμης στον επιταχυντη Ταντεμ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης Υποέργο1: Ατομική Φυσική με Επιταχυντές: Φασματοσκοπία Ηλεκτρονίων Ιόντων Δέσμης στον Επιταχυντή TANDEM του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Υποέργο2: Προμήθεια εξοπλισμού στην πρόταση Ατομική Φυσική με Επιταχυντές: Φασματοσκοπία Ηλεκτρονίων Ιόντων Δέσμης στον Επιταχυντή TANDEM του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Η ανάπτυξη της Ατομικής Φυσικής με επιταχυντές με την δημιουργία νέας ερευνητικής μονάδας αριστείας που θα συνδυάζει:

 1. Την χρήση του επιταχυντή TANDEM,
 2. Την εγκατάσταση και λειτουργία καινοτόμου φασματομέτρου ηλεκτρονίων,
 3. Την συνεργασία ερευνητών των Πανεπιστημίων Κρήτης, Ιωαννίνων, ΑΠΘ και ΙΠΦ,
 4. Την συνεισφορά νέων μεταδιδακτορικών, μεταπτυχιακών φοιτητών και τεχνικών με την ταυτόχρονη εκπαίδευση τους,
 5. Την συνεργασία διασήμων επιστημόνων κατεξοχήν ειδικών στην φασματοσκοπία ηλεκτρονίων ατομικών κρούσεων.

Στόχοι:

 1. Προώθηση ερευνας και συνεργασίας ερευνητών/ΔΕΠ σε σύγχρονα προβλήματα της ατομικής φυσικής με επιταχυντές,
 2. Συστηματική εκπαίδευση νέων ερευνητών σε τεχνικές ατομικής φυσικής και ιδίως φασματοσκοπίας ηλεκτρονίων και τις ατομικές κρούσεις,
 3. Η ανάπτυξη τεχνικών φασματοσκοπίας ηλεκτρονίων ZAPS και νέων βελτιωμένων φασματόμετρων,
 4. Η διερεύνηση των μηχανισμών εποίκισης των σταθμών 1s2s2p με την τεχνική ZAPS σε μια συστηματική ισοηλεκτρονική μελέτη της παραγωγής 1s2s2p σταθμών από σύλληψη ηλεκτρονίου σε ηλιοειδή ιόντα ενέργειας 0.25-1 MeV/u. B.

Δράσεις:

 1. Αγωγός δέσμης: σχεδιασμός και κατασκευή
 2. Δύο απογυμνωτές δέσμης: σχεδιασμός και κατασκευή
 3. Φασματοσκοπία ZAPS: Μελέτη και σχεδιασμός πειραματικής διάταξης
 4. Θάλαμος σκέδασης: Σύνδεση με αγωγό και σύστημα κενού
 5. Διαφορικά αντλούμενο κελί αερίου στόχου
 6. Ηλεκτρονικά και DAQ: Γενικός σχεδιασμός, αγορά, σύνδεση και χρήση
 7. Φασματόμετρα ηλεκτρονίων: προετοιμασία, εγκατάσταση, λειτουργία
 8. Μετρήσεις με την δέσμη του επιταχυντή TANDEM
 9. Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων
 10. Διάχυση νέων αποτελεσμάτων
 11. Διαχείριση Πράξης
 12. Αξιολόγηση Πράξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
APAPES
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τζούρος Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαρισόπουλος Σωτήρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπενής Εμμανουήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κλούβας Αλέξανδρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
283
Mis:
377289
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-5ΤΨ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

Project website available at: http://apapes.physics.uoc.gr