Σχέση δομής-λειτουργίας, ρύθμιση και γενετική ποικιλομορφία της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL): Προοπτικές για την πρόληψη και την θεραπεία της στεφανιαίας νόσου

Abstract: 

Ο σκοπός της έρευνας είναι η δημιουργία νέας γνώσης στη δομή και τις λειτουργίες της HDL και η ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπειών της στεφανιαίας νόσου.

Οι στόχοι της έρευνας είναι:

 1. μελέτη του ρόλου νέων γονιδίων στη βιογένεση και τις λειτουργίες της HDL,
 2. μελέτη των μοριακών μηχανισμών σηματοδότησης της HDL σε ενδοθηλιακά κύτταρα,
 3. ταυτοποίηση νέων μεταγραφικών παραγόντων και miRNAs στην βιογένεση της HDL,
 4. μελέτη της σχέσης δομής-λειτουργικότητας των σωματιδίων HDL,
 5. διερεύνηση της γενετικής ποικιλομορφίας και των λειτουργιών της HDL από ασθενείς με στεφανιαία νόσο,
 6. αξιολόγηση του έργου.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω των παρακάτω Δράσεων:

 1. Μελέτη των μηχανισμών μοριακής σηματοδότησης της HDL στα ενδοθηλιακά κύτταρα.
 2. Γονιδιωματικές μελέτες για την ταυτοποίηση γονιδίων και miRNAs που επάγονται από την HDL στα ενδοθηλιακά κύτταρα.
 3. Ταυτοποίηση μέσω προσεγγίσεων μεγάλης διεκπαιρεωτικής ικανότητας και στοχευμένης αποσιώπησης (siRNAs), νέων γονιδίων και miRNAs που ρυθμίζουν την βιογένεση της HDL στα ηπατικά κύτταρα.
 4. Μελέτη του ρόλου νέων γονιδίων που εντοπίστηκαν με σάρωση σε όλη την έκταση του γονιδιώματος και άλλες μεθόδους στην βιογένεση και τις λειτουργίες της ΗDL.
 5. Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και των λειτουργιών HDL σωματιδίων που σχηματίζονται από μεταλλαγμένες μορφές της αποΑ-Ι και της αποΕ και συσχέτιση τυχόν δομικών αλλαγών τους με τη λειτουργία και κυτταρική σηματοδότηση της HDL.
 6. Μελέτη της δομής και της λειτουργίας σωματιδίων HDL από ασθενείς με ή χωρίς στεφανιαία νόσο με πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα HDL.
 7. Ανεύρεση γενετικών πολυμορφισμών και φυσικών μεταλλάξεων σε γονίδια που εμπλέκονται στην βιογένεση και τον μεταβολισμό της HDL.
 8. Αξιολόγηση πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
HDLbio-therapies
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καρδάσης Δημήτρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χρόνη Αγγελική
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ραλλίδης Λουκιανός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1220
Mis:
377286
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
599 400.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-Ω2Ο

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ