Ανάπτυξη Καινοτόμων Νανο-Πορωδών Υλικών για Αποθήκευση Υδρογόνου

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι: Η παρούσα πρόταση αφορά τη μελέτη και βελτιστοποίηση νανοπορώδων υλικών για τη δέσμευση και αποθήκευση του υδρογόνου καθώς και άλλων αερίων που σχετίζονται με την οικονομία και τον κύκλο του υδρογόνου όπως άζωτο, μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία κ.α.

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός θεωρητικών και πειραματικών τεχνικών τόσο της φυσικής όσο και της χημείας.

Για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος χρειάζονται τρία βασικά στάδια:

 1. Σχεδιασμός και θεωρητική μελέτη προσρόφησης αερίων σε νανοπορώδη υλικά.
 2. Η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των νέων αυτών υλικών.
 3. Μελέτη προσρόφησης υδρογόνου (και άλλων αερίων) στα νανοπορώδη υλικά που συντέθηκαν.

Τα προτεινόμενα υλικά ανήκουν σε δυο μεγάλες κατηγορίες:

 • Νάνο-πορώδη υλικά που βασίζονται στο γραφένιο.
 • Μέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. στην ανάπτυξη πράσινων μορφών ενέργειας, που έχει τεθεί όχι μόνο σαν κρατικός στόχος έρευνας και καινοτομίας, αλλά ως Ευρωπαϊκός και Διεθνής,
 2. στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχόντων ερευνητικών ομάδων,
 3. στην κατάρτιση και εκπαίδευση νέων ερευνητών σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με νανοτεχνολογία και ενέργεια, και
 4. στην ενίσχυση του ρόλου των Ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων σε σύγχρονα θέματα αιχμής που σχετίζονται με την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το έργο χωρίζεται στις εξής δράσεις:

 1. Συντονισμός & Δικτύωση.
 2. Προδιαγραφές & Στόχοι.
 3. Σύνθεση & Χαρακτηρισμός υλικών με βάση τον άνθρακα.
 4. Σύνθεση & Χαρακτηρισμός υλικών MOF.
 5. Μελέτη προσρόφησης υλικών με βάση τον άνθρακα.
 6. Μελέτη προσρόφησης υλικών MOF.
 7. Μοντελοποίηση.
 8. Διάχυση αποτελεσμάτων.
 9. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
HydroStore
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Φρουδάκης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γουρνής Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Στεριώτης Θεόδωρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1337
Mis:
377285
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
597 727.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΝΚΤ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ