Αυθόρμητη ανάπτυξη, ιδιότητες και διατάξεις νανονημάτων των ημιαγωγών III-V

Abstract: 

Το έργο στοχεύει στην παραγωγή βασικής γνώσης και τεχνογνωσίας για την αυθόρμητη ανάπτυξη νανονημάτων των ημιαγωγών III-V, με την μέθοδο επίταξης με μοριακές δέσμες (ΜΒΕ), τις ιδιότητες τους και την ανάπτυξη διατάξεων κατακόρυφων νανονημάτων. Θα εστιάσει στους ημιαγωγούς III-νιτριδίων (GaN, InN, AlN) και μικρή προσπάθεια θα αφιερωθεί στις ενώσεις III-As (GaAs, InAs, AlAs).

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των νανονημάτων ημιαγωγών προσφέρουν μοναδικές φυσικές και χημικές ιδιότητες για εφαρμογές σε διατάξεις νανο ηλεκτρονικής, φωτονικής και αισθητήρων:

 • τέλεια κρυσταλλική ποιότητα παρά την ετεροεπίταξη,
 • καθορισμένα κανάλια αγωγιμότητας, και
 • μεγάλη έκταση επιφάνειας.

Η καινοτομία της έρευνας βασίζεται σε:

 • αυθόρμητη ανάπτυξη (μέθοδος bottom-up) χωρίς χρήση μεταλλικών σωματιδίων-καταλυτών,
 • τοπικά επιλεκτική ανάπτυξη νανονημάτων με νανο-σχηματοποιημένα κρυσταλλικά υποστρώματα,
 • άριστες οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες και ιδιότητες μεταφοράς των ημιαγωγών III-V και
 • τεχνολογία κατακόρυφων διατάξεων νανονημάτων συμβατή με υπερυψηλή πυκνότητα ολοκλήρωσης.

Σκοπός είναι η παραγωγή βασικής γνώσης και τεχνογνωσίας για νανονήματα ημιαγωγών IIIV.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Αυθόρμητη και επιλεκτική επιταξιακή ανάπτυξη νανονημάτων III-V με ΜΒΕ.
 2. Σχεδίαση και βελτιστοποίηση επιταξιακών νανονημάτων σαν ενεργών στοιχείων διατάξεων.
 3. Χαρακτηρισμός επιταξιακών νανονημάτων και διατάξεων RTD και FET.
 4. Δομικός χαρακτηρισμός νανονημάτων III-V με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.
 5. Προσομοίωση εικόνων επιταξιακών νανοδομών και ποσοτικός προσδιορισμός πεδίων παραμόρφωσης.
 6. Παρασκευή περιοδικά νανο-σχηματοποιημένων υποστρωμάτων.
 7. Κατασκευή διατάξεων νανονημάτων III-V με νανολιθογραφία.
 8. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NanoWIRE
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γεωργακίλας Αλέξανδρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κομνηνού Φιλομήλα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κωνσταντινίδης Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1441
Mis:
377284
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(22-06-2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Αυθόρμητη ανάπτυξη, ιδιότητες και διατάξεις νανονημάτων των ημιαγωγών III-V», με MIS: 377284 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  -ΑΠ10 (PDF|2,6 MB)