ΔΙΕΣΗ: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης

Abstract: 

Ο σκοπός της πράξης είναι να προτείνει λύσεις που προάγουν την τρέχουσα γενιά συστημάτων Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης (ΔΜΕ). Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν σε μουσικούς οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι μεταξύ τους να συνεργάζονται και να δίνουν κοινές μουσικές συναυλίες, σαν να βρίσκονταν στον ίδιο χώρο, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Έχει βρεθεί πειραματικά ότι η ανοχή στη χρονική καθυστέρηση μεταξύ της πληροφορίας που ανταλλάσσεται μεταξύ των μουσικών (ήχος, βίντεο) είναι μια τάξη μεγέθους μικρότερη της ανοχής σε καθυστερήσεις σε συστήματα τηλεδιάσκεψης, ώστε να είναι εφικτός ο συγχρονισμός τους. Δεδομένου του όγκου πληροφορίας που απαιτείται να μεταδοθεί, ο χρονικός αυτός περιορισμός είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπισθεί με δίκτυα που είναι διαθέσιμα στο μέσο καταναλωτή (π.χ. DSL).

Το προτεινόμενο έργο έχει τους παρακάτω στόχους:

 • Εξέλιξη των συστημάτων ΔΜΕ όσον αφορά την αρχιτεκτονική τους και ιδιαίτερα το δικτυακό τους σχεδιασμό και την τοπολογία τους.
 • Εξέλιξη της τρέχουσας τεχνολογίας επικοινωνίας ήχου και βίντεο με μείωση της καθυστέρησης κατά μία τάξη μεγέθους (25 ms έναντι 150 ms) και ταυτόχρονη διατήρηση μιας χαμηλής ροής πληροφορίας.
 • Εξέλιξη της τεχνολογίας επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής σε εφαρμογές ΔΜΕ, με εκτενή μελέτη των τεχνολογικών, μουσικολογικών, και ανθρωπολογικών ιδιαιτεροτήτων τους.
 • Σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος ΔΜΕ και εκτενής μελέτη των χαρακτηριστικών του σε συνεργασίες μουσικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Ανάλυση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.
 2. Αρχιτεκτονική συστήματος.
 3. Κωδικοποίηση ηχητικών ροών.
 4. Κωδικοποίηση ροών βίντεο.
 5. Περιβάλλον συνεργασίας.
 6. Πειραματική αξιολόγηση.
 7. Διαχείριση πράξης.
 8. Αξιολόγηση πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MusiNet
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τσακαλίδης Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μουχτάρης Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ελευθεριάδης Αλέξανδρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πολύζος Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ακουμιανάκης Δημοσθένης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
914
Mis:
377282
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-Β4Α

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ