Κατανόηση των Μοριακών Μηχανισμών Αντοχής των Φυτών στις Αβιοτικές Καταπονήσεις: Συνομιλία Υπεροξειδίου του Υδρογόνου, που Παράγεται από τις Οξειδάσεις των Πολυαμίνων, των HEAT SHOCK Πρωτεϊνών και των Πολυφαινόλων στην Αντοχή Τρανσγενικών Φυτών στην Αλατό

Abstract: 

Η πράξη ΘΑΛΗΣ–Πανεπιστήμιο Κρήτης-«ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΦΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ» (ABISTOLE) θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1 «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΦΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ»-ABISTOLE

Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών αντοχής των φυτών στην αλατότητα, τις υψηλές θερμοκρασίες & τα βαρέα μέταλλα μπορεί να παράξει νέα γνώση για τη δημιουργία γονοτύπων με αυξημένη αντοχή.

Σκοπός: Η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών αντοχής των φυτών στην αβιοτική καταπόνηση μέσω συνομιλίας ΡΑs/ΡΑΟs/HSP/φλαβονοειδών.

Στόχοι:

 • Δημιουργία ΓΤΦ Arabidopsis AtPAO1-5 & ΑtHSP90 και τα μεταλλάγματά τους.
 • Μελέτη των ΓΤΦ για την απόκρισή τους στις αβιοτικές καταπονήσεις και αποσαφήνιση του ρόλου των ΡΑs/ΡΑΟs/HSP/φλαβονοειδών.

Δράσεις:

 1. Δημιουργία ΓΤΦ Arabidopsis AtPAO1-5
 2. Μοριακή ανάλυση ΓΤΦ Arabidopsis AtPAO1-5
 3. Βιοχημική ανάλυση ΓΤΦ και HSP90
 4. In situ εντοπισμός Η2Ο2 σε καταπονήσεις ΓΤΦ & WT
 5. Μελέτη φωτοσυνθετικού μηχανισμού WT καπνού & Arabidopsis, ΓΤΦ
 6. Προσδιορισμός χλωροπλαστικών PΑs ΓΤΦ καπνού & Arabidopsis
 7. Μελέτη ΓΤΦ καπνού & Arabidopsis
 8. Ανάλυση φωτοσυστημάτων σε καταπονήσεις ανθεκτικών γονοτύπων
 9. Απομόνωση μεταλλαγμάτων Αthsp90
 10. Δημιουργία ΓΤΦ Arabidopsis με RNAi σιώπησης ΑtHSP90 γονιδίων σε κατάλληλους συνδυασμούς
 11. Ανάλυση έκφρασης HSP90 σε S-PAO A-PAO A-SAMDC ΓΤΦ καπνού & At- PAO1-5
 12. Ανάλυση δυναμικής έκφρασης PAO γονιδίων σε HSP90 σειρές Arabidopsis
 13. Ανάλυση έκφρασης γονιδίων αντοχής σε ΓΤΦ PAO καπνού και Arabidopsis παρουσία βαρέων μετάλλων, αλατότητας, υψηλών θερμοκρασιών
 14. Ανάλυση ενδογενών φλαβονοειδών στα ΓΤΦ καπνού και Arabidopsis
 15. In silico ανάλυση υποκινητών PAO
 16. Κατασκευή ΓΤΦ τμημάτων ΡΑΟ-υποκινητών-GUS
 17. Ανάλυση ανθεκτικότητας σε αβιοτική καταπόνηση ΡΑΟ ΓΤΦ καπνού
 18. Ανάλυση αντοχής σε αβιοτική καταπόνηση At-PAO1-5 ΓΤΦ Arabidopsis
 19. Ανάλυση αντοχής σε αβιοτικές καταπονήσεις At-HSP90 ΓΤΦ Arabidopsis
 20. Εξωτερική Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ABISTOLE
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ρουμπελάκη-Αγγελάκη Kαλλιόπη
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοτζαμπάσης Κυριάκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζόπουλος Πολυδεύκης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γκανή-Σπυροπούλου Καρολίνα
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κωνσταντινίδου Ελένη-Ισις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
619
Mis:
377281
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-6ΚΛ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ