Νανοσύνθετα Υλικά Υψηλών Απαιτήσεων - Ενίσχυση Πολυμερών με Προηγμένες Νανοδομές Πυρίτιας και Άνθρακα

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – «Νανοσύνθετα Υλικά Υψηλών Απαιτήσεων – Ενίσχυση πολυμερών με προηγμένες νανοδομές πυριτίας και άνθρακα» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Νανοσύνθετα Υλικά Υψηλών Απαιτήσεων – Ενίσχυση πολυμερών με προηγμένες νανοδομές πυριτίας και άνθρακα».

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση των ιδιοτήτων καινοτόμων νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας με βελτιωμένες ιδιότητες, χρησιμοποιώντας προηγμένες νανοδομές άνθρακα και πυριτίας ως πρόσθετα. Τα νέα νανοσύνθετα υλικά θα διερευνηθούν ως προς τις πιθανές εφαρμογές τους τόσο σε πεδία υψηλής τεχνολογίας όσο και σε απλές εφαρμογές καθημερινής χρήσης. Επιπλέον, σκοπός του έργου είναι η προαγωγή της έρευνας και της εκπαίδευσης νέων ερευνητών καθώς και η ενίσχυση της διιδρυματικής συνεργασίας και της συνεργασίας με το εξωτερικό.

Στόχοι:

  • Ανάπτυξη νέων προηγμένων ανόργανων/οργανικά τροποποιημένων νανοδομών άνθρακα και πυριτίας (1D νανοσωλήνες άνθρακα και πυριτίας, 2D νανοφύλλα γραφενίου, μεσοπορώδη νανοσωματίδια πυριτίας και άνθρακα).
  • Ανάπτυξη νέων νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας με βελτιωμένες ιδιότητες, με βάση το πολυ-αιθυλενοξείδιο, τις εποξειδικές ρητίνες, τους αλειφατικούς πολυεστέρες και το πολυ-στυρένιο.
  • Πειραματική και θεωρητική μελέτη και κατανόηση της σχέσης μεταξύ δομής- ιδιοτήτων-δυναμικής στα νέα νανοσύνθετα υλικά.

Δράσεις:

  1. Εκτίμηση ιδιοτήτων καθαρών/αρχικών πολυμερών και συμβατικών σύνθετων υλικών – Δημιουργία βάσης δεδομένων με τιμές ιδιοτήτων αναφοράς.
  2. Σχεδιασμός, σύνθεση/οργανική τροποποίηση και χαρακτηρισμός των προηγμένων ανόργανων νανο-πρόσθετων.
  3. Σχεδιασμός, σύνθεση και χαρακτηρισμός των νέων νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας και συστηματική μελέτη του μηχανισμού σχηματισμού τους.
  4. Αξιολόγηση ιδιοτήτων και έρευνα της δυναμικής των πολυμερών στα νέα νανοσύνθετα υλικά.
  5. Διαχείριση, διάχυση αποτελεσμάτων, εκπαίδευση, αξιολόγηση πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NANOCOMP
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρακασίδης Μιχαήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αναστασιάδης Σπύρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1320
Mis:
377278
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-1ΥΖ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ