Ανάπτυξη RF/RFID Συστημάτων Ελέγχου και Καταγραφής Προϊόντων και Προσωπικού

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος αναγνώρισης με προστιθέμενη αξία, που λειτουργεί στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF), και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο, τον εντοπισμό και την καταγραφή αντικειμένων και ανθρώπινου δυναμικού. Η πράξη έχει επίσης ως στόχο τη δημιουργία κρίσιμης τεχνογνωσίας σε πολλές νέες εφαρμογές της οπισθοσκέδασης, π.χ. δίκτυα αισθητήρων.

Οι Στόχοι της πράξης είναι: 

 • ελτιστοποίηση του σχεδιασμού ετικετών (tags).
 • Ευέλικτη υλοποίηση ενός αναγνώστη (reader).
 • Ανάπτυξη κεραίας χαμηλού κόστους.
 • Αποτελεσματικός σχεδιασμός δικτύων RFID.
 • Νέες εφαρμογές / Δίκτυα αισθητήρων οπισθοσκέδασης.
 • Εφαρμογή ενός πιλοτικού συστήματος.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διαχείριση έργου/συντονισμός.
 2. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ετικετών (tags).
 3. Ανάπτυξη ενός αναγνώστη (reader) ελεγχόμενου από λογισμικό (SDR) με σκοπό την 'έξυπνη ανίχνευση'.
 4. Σχεδιασμός & υλοποίηση βελτιωμένης διάταξης μεταγωγής δέσμης για την οδήγηση των στοιχειοκεραιών του reader.
 5. Βέλτιστη χωροκάλυψη - εξασφάλιση ραδιοκάλυψης σε μεγάλης κλίμακας RFID δίκτυα.
 6. Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του συστήματος RF/RFID.
 7. Δημοσιότητα.
 8. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
RFID-CORE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σάχαλος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαμαράς Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κυριάκου Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπλέτσας Άγγελος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
149
Mis:
377271
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΚΧΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ