Εξόρυξη και Εκμετάλλευση Κοινωνικής Δομής Υποδικτύων για Αποδοτική Λειτουργία Γνωστικών Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνιών

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη της διεπαφής των CRNs και των κοινωνικών δικτύων και το πως αυτή μπορεί να καταλύσει σημαντικές εξελίξεις και στα δύο πεδία έρευνας.

Οι Στόχοι της πράξης είναι: 

  • Η ανάπτυξη θεωρίας και αλγορίθμων που επιτρέπουν την εξόρυξη δυναμικών κοινωνικών δομών από μετρήσεις κίνησης πακέτων δεδομένων στο επίπεδο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
  • Η εκμετάλλευση της γνώσης των κοινωνικών δομών στη διαχείριση πόρων των CRNs με σκοπό τη βελτιστοποίηση της επίδοσης τους.
  • Αποτίμηση της απόδοσης της προσέγγισής μας μέσω της υλοποίησης επιλεγμένων μεθόδων και αλγορίθμων σε ένα πειραματικό δίκτυο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες κύριες Δράσεις:

  1. Ανάλυση κοινωνικής δομής δικτύου.
  2. Βέλτιστη ανίχνευση φάσματος σε περιβάλλον CR.
  3. Ευέλικτη και αυτόνομη λειτουργία των CRNs.
  4. Υλοποίηση πειραματικού δικτύου CR.
  5. Διαχείριση, συντονισμός έργου, αξιολόγηση και διάχυση αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SoCoNet
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γεωργιάδης Λεωνίδας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τασιούλας Λέανδρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σιδηρόπουλος Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1210
Mis:
377270
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
598 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΞΒΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ