Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες».

Το έργο θα αποτελέσει πρόοδο στην κατανόηση των βιοχημικών, μεταβολικών και λειτουργικών επιπτώσεων της νεφρικής νόσου. Η αποκάλυψη των παραγόντων που μεταβάλλουν την αλληλεπίδραση και συντονισμένη δράση των κινητικών πρωτεϊνών στην ουραιμία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υποστηριχθεί μελλοντικός σχεδιασμός φαρμακευτικών και άλλων παρεμβάσεων στη θεραπεία της μυϊκής αδυναμίας και κόπωσης ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο ή άλλες χρόνιες παθήσεις.

Ο Σκοπός της πράξης είναι να αποκαλυφθούν οι κρίσιμες παράμετροι και οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν την λειτουργικότητα του ουραιμικού σκελετικού μυός, και οι οποίοι είναι άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνοι για την εκτεταμένη μυϊκή κόπωση (κάματος) και αδυναμία που παρατηρείται στην χρόνια νεφροπάθεια.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  • να διερευνηθούν η μορφολογία του ουραιμικού μυός, τα επίπεδα έκφρασης και μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των κύριων κινητικών πρωτεϊνών,
  • να γίνει ο βιοχημικός και μεταβολικός χαρακτηρισμός του ουραιμικού μυός όπου θα εξεταστούν τα επίπεδα οξειδωτικού στρες και επιλεγμένοι μεταβολικοί δείκτες που ίσως εξηγούν το τυχόν λειτουργικό έλλειμμα και
  • να γίνει ο λειτουργικός χαρακτηρισμός του ουραιμικού μυός μέσα από μελέτες διερεύνησης της λειτουργικής του απόκρισης σε συνθήκες μυϊκού καμάτου και οξειδωτικού στρες.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Διαχείριση υποέργου.
  2. Οργάνωση του πειραματικού μοντέλου της ουραιμικής μυοπάθειας σε κόνικλο.
  3. Επίδραση της ουραιμίας σε δείκτες του οξειδωτικού στρες.
  4. Επίδραση της ουραιμίας στην μορφολογία και τον μεταβολισμό του σκελετικού μυός.
  5. Λειτουργικά χαρακτηριστικά του ουραιμικού μυός: κόπωση.
  6. Λειτουργικά χαρακτηριστικά του ουραιμικού μυός: οξειδωτικό στρες.

 

MIS 377260

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MUSCLE-FUN
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κουτεντάκης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρατζαφέρη Χριστίνα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Στεφανίδης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τζιαμούρτας Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σακκάς Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
712
Mis:
377260
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
560 987.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-8ΘΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ