ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ROMP)

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – «ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ROMP)» θα εκτελεστεί ως εξής:

 • Υποέργο 1: «ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ROMP)».
 • Υποέργο 2: Προμήθεια Αναλωσίμων Η αντίδραση ROMP είναι μεγάλης ακαδημαϊκής και βιομηχανικής σημασίας.

Πρόσφατα, η Ε.Ο. 1 ανακάλυψε μία νέα γενιά μεταθετικών καταλυτών που βασίζονται στα διμεταλλικά σύμπλοκα Na4[W2Cl8].xTHF (1) και Na[W2Cl7(THF)2].3THF (2). Θα γίνει λεπτομερής διερεύνηση της δραστικότητάς τους σε αντιδράσεις ROMP, καθώς και εύρεση νέων καταλυτών από αντίστοιχα σύμπλοκα (Mo, W, Re, Ru). Επίσης, θα συντεθούν νέα υλικά προηγμένης τεχνολογίας.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η συνεργασία διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητικών ομάδων σε πεδίο αιχμής, η ανακάλυψη νέων καταλυτών και υλικών, και πιθανόν οικονομικά οφέλη.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • Δραστικότητα 1 και 2 σε αντιδράσεις ROMP.
 • Νέοι καταλύτες από διμεταλλικά σύμπλοκα με Μ–Μ δεσμούς.
 • Νέα πολυμερικά υλικά και πολύπλοκες μακρομοριακές αρχιτεκτονικές.
 • Αεροπηκτώματα με πολυμερικό κέλυφος.

Δράσεις:

 1. Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων του βολφραμίου και εκτενής μελέτη της δραστικότητάς τους στην αντίδραση ROMP.
 2. Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων καταλυτών των στοιχείων μετάπτωσης και μελέτη της καταλυτικής τους δραστικότητας.
 3. Συμπολυμερή – Υπερανθεκτικά νανοφασικά πορώδη υλικά.
 4. Μελέτη του μηχανισμού της αντίδρασης ROMP.
 5. Συντονισμός, Τεχνική Υποστήριξη και Εξωτερική Αξιολόγηση.
 6. Σύνθεση και χαρακτηρισμός στατιστικών συμπολυμερών.
 7. Σύνθεση και χαρακτηρισμός κατά συστάδες συμπολυμερών.
 8. Σύνθεση και χαρακτηρισμός εμβολιασμένων πολύπλοκων μακρομοριακών αρχιτεκτονικών.
 9. Σύνθεση και χαρακτηρισμός πορφυρινών και μεταλλοπορφυρινών με διαφορετικές ηλεκτρονιακές ιδιότητες.
 10. Σύνθεση τροποποιημένων πολυμερών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ROMPADMAT
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πιτσικάλης Μαρίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παρασκευοπούλου Πατρίνα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πιτσικάλης Μαρίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουτσολέλος Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
852
Mis:
377252
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
484 645.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Κ9-ΚΟΒ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ