ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ-ΕΚΠΑ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Σύντομη περιγραφή αντικειμένου: Οι ανισότητες στο χώρο της υγείας αποτελούν ένα σύνθετο υγειονομικό και κοινωνικό πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια, με την ραγδαία αύξηση της κινητικότητας του πληθυσμού, έχουν προκύψει νέα θέματα που αφορούν τις ανισότητες στη φροντίδα υγείας που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες.

Ο Σκοπός της πράξης είναι:

 1. Εντοπισμός, καταγραφή και ανάλυση των περιορισμών στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας των μεταναστών στην Ελλάδα.
 2. Κατάθεση βελτιωτικών προτάσεων, συμβατών με το Ελληνικό Σύστημα Υγείας και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών.
 3. Διάχυση έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού στους μετανάστες αναφορικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τα σχετικά δικαιώματά τους.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Αξιολόγηση ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
 2. Κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται σε μετανάστες.
 3. Δημιουργία πληροφοριακού υλικού για την βελτίωση της προσβασιμότητας των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός Πράξης-Εξωτερική Αξιολόγηση.
 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση-Οργανισμοί και ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε μετανάστες.
 3. Αποτύπωση τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται σε μετανάστες και δημιουργία ερωτηματολογίου για συνεντεύξεις σε επαγγελματίες υγείας και μετανάστες.
 4. Κύρια έρευνα-Συνεντεύξεις με μετανάστες: Καταχώρηση δεδομένων, στατιστική ανάλυση και αποτελέσματα.
 5. Προτάσεις και δράσεις για την άρση των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
IHAIG
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λιαρόπουλος Λυκούργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καϊτελίδου Δάφνη
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Οικονόμου Χαράλαμπος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπελλάλη Θάλεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1049
Mis:
377228
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΕΥΡ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ