ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ θα εκτελεστεί ως εξής:

 • Υποέργο 1: «ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ».
 • Υποέργο 2: «Προμήθεια Αναλωσίμων».

Σύντομη περιγραφή Αντικειμένου: Τα γλυκοκορτικοειδή ρυθμίζουν ένα πλήθος φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού και ασκούν γενωμικές και μη γενωμικές δράσεις δια μέσου του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (GR), ο οποίος στον άνθρωπο έχει δύο κύριες ισομορφές, τις hGRα και hGRβ. Ο υποδοχέας hGRα αντιπροσωπεύει τον κλασικό υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών, ενώ ο hGRβ δεν συνδέεται με γλυκοκορτικοειδή και ασκεί επικρατούσα αρνητική δράση στον hGRα. Επιπλέον, ο υποδοχέας hGR αλληλεπιδρά με πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και του Gas5 (growth arrest-specific 5), ενός μη-κωδικοποιού RNA με αυξημένη έκφραση σε κύτταρα με έλλειψη θρεπτικών συστατικών ή που δεν έχουν ικανότητα διαίρεσης. Οι μελέτες αυτές θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων μοριακών στρατηγικών και φαρμακευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση παθήσεων που σχετίζονται ή/και θεραπεύονται με γλυκοκορτικοειδή.

Σκοπός: Η μελέτη των μοριακών μηχανισμών και κλινικών επιπτώσεων των δράσεων του hGR.

Στόχοι:

 1. Διερεύνηση των γενωμικών και μη γενωμικών δράσεων του hGR.
 2. Προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης του Gas5 και γονιδίων-στόχων των γλυκοκορτικοειδών σε παιδιά με διαταραχές της διατροφής.
 3. Διερεύνηση του in vivo ρόλου του hGRβ και Gas5.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διερεύνηση του ρόλου του μη κωδικοποιού RNA Gas5 σε διατροφικές διαταραχές.
 2. Διερεύνηση των γενωμικών δράσεων του hGR.
 3. Διερεύνηση των μη γενωμικών δράσεων του hGR.
 4. Διερεύνηση του in vivo ρόλου του hGRβ σε μοντέλα διαγονιδιακών ποντικών.
 5. Διερεύνηση του in vivo ρόλου του Gas5 σε μοντέλα διαγονιδιακών ποντικών.
 6. Κατάθεση εκθέσεων προόδου για την εξωτερική αξιολόγηση του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GLUCOCORT
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Χρούσος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαρμανδάρη Ευαγγελία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κατσαντώνη Ελένη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
837
Mis:
377204
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β41Κ9-ΞΙ0

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ