Διερεύνηση Νέας φυσικής με τα Πειράματα ATLAS και SMS στο LHC

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - Διερεύνηση Νέας φυσικής με τα πειράματα ATLAS και CMS στο LHC θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ATLAS ΚΑΙ CMS ΣΤΟ LHC.

Το παρόν έργο περιέχει δράσεις φυσικής αιχμής με τα πειράματα ATLAS και CMS (στο LHC) όπως επίσης και δράσεις προετοιμασίας της μελλοντικής λειτουργίας των πειραμάτων και του LHC. Συγκεκριμένα, το έργο συμπεριλαμβάνει αφ’ενός μεν αναλύσεις φυσικής όπως σημαντικές μετρήσεις στα πλαίσια του ΚΠ, τόσο με συγκρούσεις πρωτονίων όσο και βαρέων ιόντων, τη διερεύνηση ύπαρξης νέας φυσικής με τη μορφή της υπερσυμμετρίας και νέων αλληλεπιδράσεων, αφ’ετέρου δε το σχεδιασμό και κατασκευή βελτιώσεων των υπαρχόντων ανιχνευτών για την μελλοντική λειτουργία του LHC σε υψηλότερη φωτεινότητα δεσμών.

Σκοπός: Η ενεργή συμμετοχή στα πειράματα ATLAS και CMS, με την ανάλυση των δεδομένων, για:

 • την εκτέλεση σημαντικών μετρήσεων στα πλαίσια του Καθιερωμένου Προτύπου,
 • τη διερεύνηση ύπαρξης νέας Φυσικής στις ενέργειες του LHC,
 • τη διερεύνηση νέας φυσικής σε συγκρούσεις βαρέων ιόντων,
 • το σχεδιασμό και κατασκευή βελτιώσεων των δύο ανιχνευτών εν όψει της αύξησης της ενέργειας και της φωτεινότητας των δεσμών του LHC.

Στόχοι: Σε παγκόσμιο επίπεδο, το LHC στοχεύει στην ανακάλυψη νέων νόμων της Φύσης. Το όλο έργο θα διερευνήσει πιθανές απαντήσεις στα πιο θεμελιώδη ερωτήματα της Φυσικής.

Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διερεύνηση ύπαρξης υπογραφών της υπερσυμμετρίας σε γεγονότα με λεπτόνια, jets και ΜΕΤ.
 2. Πίδακες (Jets) στα 7 TeV: σκανδαλισμός, ανακατασκευή και μελέτες QCD.
 3. Φυσική βαρέων γεύσεων.
 4. Διερεύνηση της υπερσυμμετρίας στα 14 TeV.
 5. Διερεύνηση ύπαρξης υπογραφών Νέων Θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων (Contact- Interactions) με το CMS.
 6. Μελέτη των αλληλεπιδράσεων pp και βαρέων ιόντων με το καλορίμετρο CASTOR.
 7. Αναβάθμιση Tracker και Trigger των πειραμάτων ATLAS και CMS για το SuperLHC.
 8. Συμμετοχή σε συνέδρια.
 9. Εξωτερική Αξιολόγηση.
 10. Υποστήριξη του Υποέργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NewPhysAtLHC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σφήκας Παρασκευάς
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φλούδας Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσιπολίτης Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
270
Mis:
377196
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-ΤΡΦ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ