Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες: εφαρμογή σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες: εφαρμογή σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου θα εκτελεστεί ως εξής:

  • Υποέργο 1: «Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες: εφαρμογή σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου», και
  • Υποέργο 2: «Προμήθεια Αναλωσίμων και χημικών αντιδραστηρίων» Περιλαμβάνει την προμήθεια αναλωσίμων και χημικών αντιδραστηρίων απαραιτήτων για την υλοποίηση του έργου.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες με σκοπό την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  1. Η μελέτη των τριών βασικών μονοπατιών επιδιόρθωσης του DNA σε καρκινικά βλαστικά κύτταρα με χρήση τεχνολογιών αιχμής και
  2. Η συσχέτιση της ευαισθησίας των ΚΒΚ με τους γενοτοξικούς παράγοντες που εκτίθεται ο ασθενής κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Συντονισμός του έργου, θέσπιση κριτηρίων επιλογής και ομαδοποίησης δειγμάτων και δημιουργία τράπεζας δεδομένων – εξωτερική αξιολόγηση.
  2. Ανίχνευση και αρχική ανάλυση καρκινικών βλαστικών κυττάρων.
  3. Απόκριση των καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε γενοτοξικούς παράγοντες.
  4. Λειτουργική ανάλυση μηχανισμών ανθεκτικότητας σε βλάβες του DNA των καρκινικών βλαστικών κυττάρων.
  5. Στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
cancer stem cell chemoresistance mechanisms
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βοργίας Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παντελιάς Γαβριήλ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1078
Mis:
377177
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
Β4Λ39-ΕΤ1

ΝΕΑ