Γονιδιωματική Μελέτη στη Νοσογόνο παχυσαρκία. Γενετικοί Παράγοντες κινδύνου, ο Ρόλος της Διατροφής και του Τρόπου Ζωής

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ-ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-Γονιδιωματική μελέτη στη νοσογόνο παχυσαρκία. Γενετικοί παράγοντες κινδύνου, ο ρόλος της διατροφής και του τρόπου ζωής. Υποέργο: Γονιδιωματική μελέτη στη νοσογόνο παχυσαρκία. Γενετικοί παράγοντες κινδύνου, ο ρόλος της διατροφής και του τρόπου ζωής.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ταυτοποίηση σημαντικών διαφορών στο μεταγράφωμα μεταξύ του υποδόριου λίπους και του σπλαχνικού. Τα δεδομένα που θα προκύψουν θα συγκριθούν με υπάρχοντα δεδομένα από μελέτες συνεργατών από την αλλοδαπή στο έργο, με στόχο την ταυτοποίηση ρυθμιστικών αλληλουχιών γενετικών τόπων (eQTL analysis) και την μελέτη περιοχών δομής ανοιχτής χρωματίνης (open chromatin structure). Τέλος με την ανάλυση της διατροφικής πρόσληψης και του τρόπου ζωής θα επιχειρηθεί μία ολιστική προσέγγιση στην εκτίμηση του κινδύνου της νόσου.

Στόχοι:

 1. Μελέτη διαφορικής έκφρασης γονιδίων σε δύο ιστούς.
 2. Προσδιορισμός επιπέδων γενετικής ποικιλομορφίας του πληθυσμού υπό μελέτη.
 3. Ταυτοποίηση ρυθμιστικών αλληλουχιών.
 4. Ο ρόλος της διατροφής και του τρόπου ζωής στην εκδήλωση της παχυσαρκίας.
 5. Συσχέτιση μοντέλων του τρόπου ζωής με βιομάρτυρες παχυσαρκίας.

Δράσεις:

 1. Συλλογή δειγμάτων λιπώδους ιστού και αίματος από 50 παχύσαρκους και 50 φυσιολογικού βάρους. Συλλογή και καταχώρηση δεδομένων (ιατρικό ιστορικό, δημογραφικά, ανθρωπομετρικών, διατροφικών, φυσικής δραστηριότητας, τρόπος ζωής).
 2. Ποσοτικοποίηση του μεταγραφώματος.
 3. Προσδιορισμός επιπέδων γενετικής σύστασης με την χρήση της τεχνολογίας σάρωσης γονιδιώματος σε DNA των εθελοντών.
 4. Ταυτοποίηση ρυθμιστικών περιοχών (eQTLs).
 5. Μελέτη περιοχών ανοιχτής χρωματίνης με την μεθοδολογία Faire-Seq.
 6. Ανάλυση διατροφικής πρόσληψης, διατροφικών προτύπων και τρόπου ζωής.
 7. Συσχέτιση μοντέλων του τρόπου ζωής με βιομάρτυρες παχυσαρκίας.
 8. Ολιστική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της και διάχυση αποτελεσμάτων.
 9. Αξιολόγηση. Παράδοση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Greek obesity
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Δεδούσης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Διαμαντής Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ραγκούσης Γιάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
696
Mis:
377123
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
585 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-Φ2Φ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ