Υλικά προηγμένης Νανο-Αρχιτεκτονικής σε Μεσοκλίμακα για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (ΝΑΝΟΜΕΣΟ)

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη υλικών υψηλής Νανο-Αρχιτεκτονικής σε Mεσοκλίμακα, μέσω Αυτο-οργάνωσης, και εφαρμογές σε Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Διεργασίες. Η ανάπτυξη τέτοιων δομών έχει έντονα στοιχεία Βιομίμησης. Από τις εφαρμογές το κέντρο βάρους είναι σε θέματα Προσρόφησης και Κατάλυσης όπως Φωτοκαταλυτικής μετατροπής του CO2, Διεργασιών Παραγωγής και Αποθήκευσης Η2 καθώς και παραγωγή «πράσινων» χημικών και Βιοκαυσίμων.

Κεντρικός στόχος της πρότασης είναι τα μετα-νάνο υλικά και οι εφαρμογές αυτών σε επιφανειακές διεργασίες. Τέτοια υλικά θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των γνωστών προβλημάτων του Η2, του CO2 και των βιοκαυσίμων 2ης και 3ης γενιάς μέσω εφαρμογών σε θέματα προσρόφησης, διαχωρισμών και κατάλυσης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Ανάπτυξη και μελέτη 3-D μεσοπορωδών δομών οργανωμένων σε μεσοκλίμακα.
  2. Ανάπτυξη και μελέτη σπειροειδούς σίλικας υψηλής Νανο-Αρχιτεκτονικής.
  3. Ανάπτυξη και μελέτη νέων νανοδομημένων υπερ-όξινων καταλυτών.
  4. Ανάπτυξη και μελέτη νέων Δι-λειτουργικών καταλυτών.
  5. Ανάπτυξη και μελέτη νανοδομημένων πολυοξομεταλλικών υλικών (POM).
  6. Ανάπτυξη και μελέτη πλειάδων Μn με μικτά σθένη.
  7. Ανάπτυξη και μελέτη νέων νανοπορωδών υλικών MOF (Metal-Organic Framework).
  8. Ανάπτυξη και μελέτη νανοσωλήνων ΤiΟ2.
  9. Συντονισμός του Έργου και Διάχυση Αποτελεσμάτων.
  10. Αξιολόγηση του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NANOMESO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πομώνης Φίλιππος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λεμονίδου Αγγελική
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αρματάς Γεράσιμος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φαλάρας Πολύκαρπος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1243
Mis:
377064
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
599 955.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-9ΘΚ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ