Μαγνητοηλεκτρικά υλικά σε κεραίες με μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά

Abstract: 

ΠΡΑΞΗ: ΘΑΛΗΣ-ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"-"ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: "ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ".

Σκοπός του ερευνητικού Έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μαγνητοηλεκτρικών υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κεραιών που μπορούν ελεγχόμενα να μεταβάλλουν κάποια από τα χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγμα την πόλωσή τους.

Στόχος του συγκεκριμένου Έργου είναι μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί να δοθούν απαντήσεις σε θέματα που σχετίζονται με την αποδοτική χρήση υλικών με μαγνητικές ιδιότητες στην ανάπτυξη κεραιών για σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Η ανάπτυξη και εισαγωγή μαγνητοηλεκτρικών υλικών στο υπόστρωμα κεραιών θα δώσει τη δυνατότητα για αναζήτηση νέων λειτουργιών που μπορεί να προκύψουν από απλά υλικά όταν συνδυαστούν με μία εξωτερική μεταβλητή όπως το μαγνητικό πεδίο. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης έρευνας θα συμβάλει αφενός στον προσδιορισμό νέων περιοχών εφαρμογής της γνώσης που παράγεται από την Επιστήμη των Υλικών και αφετέρου στην επιλογή νέων λύσεων σε προβλήματα σχεδιασμού που παρουσιάζονται στον τομέα της Τεχνολογίας των Κεραιών και της Επιστήμης των Τηλεπικοινωνιών.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
  2. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ
  4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

MAGELLAN / 377063

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MAGELLAN
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αλεξανδρίδης Αντώνης
Επιστημ. Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αλεξανδρίδης Αντώνης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φικιώρης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πίσσας Μιχάλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
304
Mis:
377063
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-6Ο7

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ