Μεταγονιδιωματική ανάλυση λιγνινολυτικών μικροοργανισμών - Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – «Μεταγονιδιωματική ανάλυση λιγνινολυτικών μικροοργανισμών - Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας» θα εκτελεστεί ως εξής:

 • Υποέργο 1: «Μεταγονιδιωματική ανάλυση»
 • Υποέργο 2: «Προμήθεια»

Σκοπός:

 • Μεταγονιδιωματική ανάλυση λιγνολυτικών μυκήτων και εκμετάλλευση της δυνατότητας επιλεκτικής αποδόμησης υποστρωμάτων πλούσιων σε λιγνίνη ή παράγωγα της.
 • Μελέτη μικροβιακών πληθυσμών που εκλεκτικά αποδομούν λιγνίνη και παράγωγα της σε φυσικά-δασικά εδάφη και απόβλητα ελαιουργείων (ΥΑΕ).
 • Προσδιορισμός μικροβιακής ποικιλότητας και φυλογενετικών σχέσεων των απομονωθέντων πληθυσμών.
 • Εύρεση νέων γονιδίων λιγνινολυτικής ικανότητας από μύκητες και χρήση τους σε παραγωγή νέων βιοκαταλυτών με ετερόλογη γονιδιακή έκφραση.
 • Επιλογή ή κατασκευή νέων στελεχών για αποτοξικοποίηση ΥΑΕ και βιομετατροπή αγροδασικών παραπροϊόντων σε εδώδιμη βιομάζα υψηλής διατροφικής και φαρμακευτικής αξίας.

Οι Στόχοι είναι:

 1. Εκτίμηση βιοποικιλότητας και μοριακή φυλογένεση επιλεγμένων κοινοτήτων μυκήτων με μεταγονιδιωματική ανάλυση.
 2. Εύρεση νέων ειδών μυκήτων και γονιδίων που διασπούν λιγνινοκυτταρίνη (λειτουργικήμεταγονιδιωματική ανάλυση και αλληλούχηση μεγάλου αριθμού κλώνων).
 3. Απομόνωση και γενετική βελτίωση μυκήτων για αποτοξικοποίηση και αξιοποίηση ΥΑΕ.
 4. Παραγωγή καινοτόμων βιοκαταλυτών από βελτιωμένα στελέχη μυκήτων μέσω ετερόλογης έκφρασης γονιδίων και υπερπαραγωγής προϊόντων.
 5. Αξιοποίηση παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης, χρήση τους ως υποστρώματα καλλιέργειας εδώδιμων μυκήτων, παραλαβή βιομάζας και μανιταριών με αναβαθμισμένη διατροφική και φαρμακευτική αξία.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Ανάλυση υποστρωμάτων – Απομόνωση, γενετική ταυτοποίηση και συγκριτική μελέτη επιλεγμένων μυκήτων.
 2. Μεταγονιδιωματική ανάλυση.
 3. Απομόνωση λιγνολυτικών γονιδίων– βελτίωση επιλεγμένων στελεχών Βιομετατροπή υποστρωμάτων- δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 4. Συντονισμός έργου.
 5. Διάχυση αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
LignoMet
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τύπας Μιλτιάδης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζερβάκης Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χριστακόπουλος Παύλος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αντωνοπούλου Σμαραγδή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
950
Mis:
377062
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
599 976.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-ΥΤΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ