Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα

Abstract: 

Πράξη: ΘΑΛΗΣ «Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα». Υποέργο 1: «Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα».

Σκοπός της πράξης να καταφανεί ποιοί παράγοντες, και σε ποιό βαθμό, συναπεργάζονται τη διαχρονική αύξηση του καρκίνου του μαστού και ποιοί εξ αυτών υπόκεινται σε παρεμβάσεις στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Να προσδιοριστεί ποιοί παράγοντες και σε ποιό βαθμό συσχετίζονταν με τον καρκίνο του μαστού στις δεκαετίες 1960-2000, αν υπήρξε διαχρονική διαφοροποίηση του βαθμού συσχέτισης και ποιοί παράγοντες συναπεργάστηκαν την ενδεχόμενη διαφοροποίηση.
 2. Να υπολογιστούν διαχρονικές μεταβολές στη συχνότητα ή τη στάθμη τεκμηριωμένων παραγόντων κινδύνου, να εκτιμηθεί ο βαθμός που οι μεταβολές αυτές μπορούν να ερμηνεύσουν τις αυξητικές τάσεις στη συχνότητα καρκίνου του μαστού.
 3. Να επισημανθούν παράγοντες που ενδέχεται να διαδραματίζουν ρόλο όσον αφορά τη συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού.
 4. Να υπολογιστεί αν και κατά πόσο οι μεταβολές των γενικών ή και ειδικών για τη χώρα μας παραγόντων κινδύνου έχουν σχέση με τη στάθμη ορμονών που έχουν συσχετιστεί με τον καρκίνο του μαστού.
 5. Να ελεγχθούν οι υποθέσεις που θα διαμορφωθούν σε έρευνα που θα επικεντρωθεί στις εκθέσεις τρόπου ζωής, αλλά και στο ενδοκρινικό περιβάλλον

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν Δράσεις:

 1. Ανάκτηση δεδομένων προηγηθεισών ερευνών.
 2. Διαμόρφωση ενιαίας βάσης δεδομένων.
 3. Διαμόρφωση και έγκριση πρωτοκόλλου διεξαγωγής νέας επιδημιολογικής έρευνας.
 4. Επιλογή και εκπαίδευση συνεργατών για τη διεξαγωγή της νέας επιδημιολογικής έρευνας.
 5. Συλλογή δεδομένων νέας επιδημιολογικής έρευνας.
 6. Μετρήσεις επιπέδων ορμονών.
 7. Επιδημιολογική ανάλυση και στατιστική αξιολόγηση – Συγγραφή εργασιών.
 8. Συντονισμός έργου.
 9. Εσωτερική αξιολόγηση ερευνητικού έργου.

 

Mis: 377048

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SIBRIN
Συντονιστής:
ΤΕΙ Αθήνας
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Λάγιου Αρετή
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λάγιου Παγώνα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριχόπουλος Δημήτρης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
992
Mis:
377048
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
576 664.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΞ9-ΙΟΤ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ