Ταυτοποίηση και Αξιολόγηση Νέων Μοριακών Δεικτών για την Έγκαιρη Διάγνωση, Πρόγνωση και Παρακολούθηση της Ανταπόκρισης στη Θεραπεία, των Ασθενών με Καρκίνο του Μαστού και του Προστάτη, μέσω Ανάπτυξης Υπερευαίσθητων Μοριακών Μεθοδολογιών

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ–ΕΚΠΑ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ» θα εκτελεστεί ως εξής:

Υποέργο 1: «Ταυτοποίηση-αξιολόγηση νέων μοριακών δεικτών καρκίνου του μαστούκαι του προστάτη, μέσω υπερευαίσθητων μοριακών μεθοδολογιών.»

Υποέργο 2: «Προμήθεια Αναλωσίμων/Αντιδραστηρίων»

Περίληψη: Η ταυτοποίηση νέων βιοδεικτών είναι υψίστης σημασίας για τους καρκίνους του μαστού και του προστάτη. Τα σχετιζόμενα με τον καρκίνο γονίδια KLK-7,11,13,15,BCL2L12, DDC, RNASEK μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα μοριακά εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παραπάνω νόσων, καθώς θα αναλυθούν σε πολλαπλά επίπεδα (mRNA, miRNA, πρωτεΐνη) από ένα δίκτυο έμπειρων ερευνητών με τη χρήση σύγχρονων μοριακών μεθοδολογιών.

Ο σκοπός/στόχοι της πράξης είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της εφαρμογής νέων συνδυαστικών βιοδεικτών, μέσω μιας υπερευαίσθητης μοριακής μεθοδολογίας, για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και του προστάτη.

Δράσεις:

  1. Διαχείριση του έργου.
  2. Ανάπτυξη μεθοδολογιών qReal-Time PCR.
  3. Ανάπτυξη πολυαναλυτικής (multianalyte) PCR για την ταυτόχρονη ποσοτικοποίηση των mRNA επιλεχθέντων γονιδίων.
  4. Συλλογή καρκινικών και μη καρκινικών ιστών από ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο μαστού/προστάτη, και προσδιορισμός mRNA έκφρασης της μελετώμενης ομάδας γονιδίων στους ιστούς αυτούς.
  5. Προσδιορισμός των επιπέδων των πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από τα υπό μελέτη γονίδια.
  6. Εντοπισμός και ποσοτικός προσδιορισμός μορίων miRNAs που στοχεύουν τα υπό μελέτη γονίδια και διερεύνηση της κλινικής τους αξίας στον καρκίνο του μαστού και του προστάτη.
  7. Μελέτη επίδρασης αντικαρκινικών φαρμάκων στην έκφραση των γονιδίων σε καρκινικά κύτταρα μαστού και προστάτη.
  8. Βιοστατιστική ανάλυση-ανάπτυξη πολυπαραγοντικών μοντέλων.
  9. Εξωτερική αξιολόγηση.
  10. Διαγωνισμοί για προμήθεια αναλωσίμων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BIOPROMO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σκορίλας Ανδρέας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζωγράφος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χριστόπουλος Θεόδωρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
244
Mis:
377046
Διάρκεια (μήνες):
45
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-ΒΜ1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ