Εξόρυξη Βιοϊατρικών δεδομένων και εικόνων: ανάπτυξη αλγορίθμων και εφαρμογές

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης "BIOMEDMINE" αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια για τη δημιουργία εργαλείων πληροφορικής με σκοπό τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων συλλογών από βιοϊατρικά δεδομένα διαφόρων τύπων όπως βιολογικές εικόνες και συμβολοσειρές, ιατρικές εικόνες και βιοσήματα. Μετά την ανάπτυξη ενός γενικού μεθοδολογικού πλαισίου καθώς και εξειδικευμένων τεχνικών για κάθε τύπο βιοϊατρικών δεδομένων, θα γίνει ενοποίηση των εξαχθέντων προτύπων, χαρακτηριστικών και συσχετίσεων με σκοπό την κατασκευή μιας ενιαίας πλατφόρμας βιοϊατρικής ανάλυσης.

Οι Στόχοι της πράξης είναι: 

 • Θα αναπτυχθούν αυτοματοποιημένες τεχνικές για τον χαρακτηρισμό περιοχών ενδιαφέροντος, νέες μέθοδοι για την ανάκτηση πληροφορίας, μεγάλης κλίμακας τεχνικές ανακάλυψης συσχετίσεων σε εικόνες, συμβολοσειρές και άλλα δεδομένα, και γενικότερα θα μελετηθεί η αποδοτική διαχείριση και ανάλυση ετερογενών βιοϊατρικών δεδομένων. 
 • Θα αναπτυχθεί ένα σύνολο από εργαλεία πληροφορικής συνδυάζοντας πληροφορία από το γονιδιακό και πρωτεϊνικό επίπεδο μέχρι το επίπεδο του οργανισμού και της συμπεριφοράς, επιτρέποντας τη διατύπωση και τον έλεγχο νέων κλινικών και βιολογικών υποθέσεων συμβάλλοντας στη ερμηνεία των βιοϊατρικών δεδομένων. Το σύστημα στο οποίο θα εφαρμοστούν οι προτεινόμενες μεθοδολογίες είναι το νευρικό σύστημα. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις: 

 1. Διαχείριση και Συντονισμός Πράξης, 
 2. Ανάπτυξη Γενικού Μεθοδολογικού Πλαισίου για την Εξόρυξη Γνώσης, 
 3. Ανάλυση Βιολογικών Εικόνων, 
 4. Ανάλυση Βιολογικών Συμβολοσειρών, 
 5. Ανάλυση Ιατρικών Εικόνων, 
 6. Ανάλυση Βιοσημάτων, 
 7. Ενοποίηση Μεθοδολογιών, Βάσεις Δεδομένων και Οντολογίες, 
 8. Εφαρμογή και Αξιολόγηση Μεθοδολογιών σε Πραγματικά και Προσομοιωμένα Σύνολα Δεδομένων, 
 9. Προβολή και Δημοσιότητα Πράξης 
 10. Αξιολόγηση Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BIOMEDMINE
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μεγαλοοικονόμου Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρναμπατίδης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοσσίδα Σοφία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
22
Mis:
376999
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-ΑΑΤ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ