Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ– ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ– ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»/

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης των μουσειακών συλλογών και ιδιαίτερα των αντικειμένων οργανικής προέλευσης.

Η πράξη εστιάζει στα οργανικά υλικά, ζωικής και φυτικής προέλευσης, που είναι επιρρεπή στην φθορά, καθώς επηρεάζονται από τους αβιοτικούς και από τους βιοτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά και επειδή είναι τα λιγότερο διατηρημένα και μελετημένα υλικά.

Ο Σκοπός της πράξης είναι ο προσδιορισμός των μηχανισμών φθοράς των οργανικών υλικών που συναντώνται στις μουσειακές συλλογές κατά τη διάρκεια της έκθεσης και/ή της αποθήκευσης αυτών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

  • Έρευνα για τον προσδιορισμό των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τις φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες των οργανικών υλικών.
  • Έρευνα για την προτυποποίηση της μεθοδολογίας τεχνητής γήρανσης και της τεκμηρίωσης των υπό μελέτη υλικών, αλλά και ανάδειξη των καλύτερων διαγνωστικών μεθόδων προσδιορισμού της φθοράς τους.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Δημιουργία δοκιμίων οργανικών υλικών και μεθοδολογία γήρανσης.
  2. Καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών και των ρυπαντών σε μουσειακούς χώρους με παράλληλη τοποθέτηση δοκιμίων σε αυτούς.
  3. Μέθοδοι ελέγχου των μηχανικών, των θερμικών και των οπτικών ιδιοτήτων και της μορφολογίας των οργανικών υλικών.
  4. Αναλυτικές μέθοδοι ελέγχου της σύστασης και της χημικής σταθερότητας των οργανικών υλικών.
  5. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των Δ2, Δ3 και Δ4.
  6. Σύνθεση - Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
  7. Συντονισμός - Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, Εσωτερική Αξιολόγηση.

MIS: 376986   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
INVENVORG
Συντονιστής:
ΤΕΙ Αθήνας
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παναγιάρης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσαμασφύρος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπογοσιάν Σογομών
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σακαρέλλου Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λαζαρίδης Μιχάλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δελλαπόρτας Πέτρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
385
Mis:
376986
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΞ9-ΩΣΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ