Θεωρητική και αλγοριθμική θεμελίωση για προσωποκεντρικά συνεργατικά πληροφοριακά συστήματα

Abstract: 

Η θεμελιώδης ιδέα πάνω στην οποία θα στηριχθεί το έργο είναι η έννοια του υπερχώρου δεδομένων (dataspace) ο οποίος είναι μια οργάνωση της πληροφορίας με σημασιολογικά πλούσιο σε μεταπληροφορία τρόπο, που επιτρέπει τη διαχείριση δεδομένων άσχετα από τη διαμόρφωση, προέλευση και δομή τους.

Ο Σκοπός της πράξης είναι να προσφέρει τη μεθοδολογία, τη θεωρητική θεμελίωση,τις αλγοριθμικές τεχνικές και την αρχιτεκτονική του λογισμικού που απαιτείται ώστε τα πληροφοριακά οικοσυστήματα να μπορούν να προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα εξατομίκευσης της παρεχόμενης πληροφορίας και χρήσης ενσωματωμένων ετερογενών δεδομένων με διαφανή τρόπο.

Οι Στόχοι της πράξης συνοψίζονται στα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού για την ένταξη μη παραδοσιακών δεδομένων σε υπερχώρους.
 • Θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού για τον ορισμό και την αξιοποίηση υπερχώρων.
 • Θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού επί της προσαρμογής και εξατομίκευσης της πληροφορίας.
 • Αλγόριθμοι και μέθοδοι κατανομής της αποθήκευσης και του υπολογισμού, με σκοπό να εκμεταλλευθούμε την εξ αντικειμένου κατανεμημένη φύση των νέων υπολογιστικών συστημάτων.
 • Θεωρητική θεμελίωση, αλγοριθμικές τεχνικές και αρχιτεκτονικές λογισμικού για τη διαχείριση και σχεδίαση ενός υπερχώρου δεδομένων υπό το πρίσμα της εξέλιξής του στο χρόνο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
 3. CONTEXTUALIZATION ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.
 4. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
 5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.
 6. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.
 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
EICOS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σελλής Τιμολέων
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πλεξουσάκης Δημήτρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σελλής Τιμολέων
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ιωαννίδης Γιάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τριανταφύλλου Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 6ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βασιλειάδης Παναγιώτης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
118
Mis:
376908
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΗ9-123

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ