Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το ματαθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς - μοντέλα (ΜΙΝΩΣ)

Abstract: 

ΘΑΛΗΣ – Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» - Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα (ΜΙΝΩΣ). Υποέργο 1: Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα (ΜΙΝΩΣ).

Σκοπός είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας που στηρίζεται στο μεταθετό στοιχείο Minos που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται διεθνώς στη γενετική μηχανική και τη λειτουργική γονιδιωματική ανάλυση.

Στόχοι:

 • Πιστοποίηση υπάρχοντος συστήματος παγίδευσης γονιδίων με το Minos και ανάπτυξη νέου συστήματος παγίδευσης εξονίων στη Δροσόφιλα.
 • Ταυτοποίηση γονιδίων που ενέχονται στην πρώϊμη εξοικείωση και συμμετέχουν στη δομή και λειτουργία του ιντεγκρινικού συνδεοσώματος στη Δροσόφιλα.
 • Παγίδευση και χαρακτηρισμός γονιδίων στο πρότυπο καρκινοειδές Parhyale hawaiensis με έμφαση σε γονίδια ενεργοποιούμενα κατά την ανάπτυξη και την αναγέννηση των άκρων.
 • Ανάπτυξη τεχνολογιών γενετικής και λειτουργικής γονιδιωματικής με το Minos στον ασκομύκητα Aspergilus nidulans.
 • Ανάπτυξη συστήματος μεταλλαξιγένεσης και λειτουργικής γονιδιωματικής με το Minos στο φυτό Arabidopsis thaliana.
 • Ανάπτυξη τεχνολογίας διαγένεσης/μεταλλαξιγένεσης με το Minos στο νηματώδη σκώληκα Caenorhabtitis elegans και χρήση της για ταυτοποίηση γονιδίων που μεσολαβούν το νεκρωτικό θάνατο κυττάρων.

Τίτλοι Δράσεων:

 1. Πιστοποίηση υπάρχοντος συστήματος παγίδευσης γονιδίων με το ΜΣ Minos και ανάπτυξη/πιστοποίηση νέου, βελτιωμένου συστήματος παγίδευσης εξονίων στη Δροσόφιλα.
 2. Παγίδευση και χαρακτηρισμός γονιδίων στο πρότυπο καρκινοειδές Parhyale hawaiensis, με έμφαση σε γονίδια που ενεργοποιούνται κατά την ανάπτυξη και την αναγέννηση των άκρων.
 3. Ανάπτυξη τεχνολογιών ετερόλογης γενετικής μετάθεσης και λειτουργικής γονιδιωματικής σε τρεις πρότυπους οργανισμούς.
 4. Διοίκηση του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων.
 5. Αξιολόγηση του έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MINOS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σαββάκης Χαράλαμπος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αβέρωφ Μιχάλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Διαλλινάς Γιώργος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
889
Mis:
376898
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-ΜΑ8

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(07-06-2012) Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ -  Ε.ΚΕ.ΒΕ. – «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» – Ανάπτυξη τεχνολογίων γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο MINOS και εφαρμογές τους σε οργανισμούς – μοντέλα (ΜΙΝΩΣ)  », με MIS: 376898 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  -ΑΠ11 (PDF|2,6 MB)