Διερεύνηση της τύχης οργανικών μικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μελέτη της συμπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Διερεύνηση της τύχης οργανικών μικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μελέτη της συμπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον - θα εκτελεστεί ως εξής: Υπ1: «Διερεύνηση της τύχης οργανικών μικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μελέτη της συμπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον».

Θα μελετηθούν συνθετικές οργανικές ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία των αναδυόμενων ρύπων προτεραιότητας (emerging contaminants) και παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον εξαιτίας της ευρείας χρήσης τους, της συχνής ανίχνευσής τους στα υγρά απόβλητα και των επιπτώσεων τους στους υδρόβιους οργανισμούς. Μέχρι σήμερα, υπάρχει έλλειψη δεδομένων

 • για τη συμπεριφορά των συγκεκριμένων ουσιών στα διάφορα στάδια της επεξεργασίας των αποβλήτων,
 • για το ρόλο των διαφόρων μηχανισμών που επηρεάζουν την τύχη τους στο υδατικό περιβάλλον,
 • για το είδος των μεταβολιτών που παράγονται κατά την επεξεργασία ή και διάθεση των αποβλήτων.

Σκοπός: Να διερευνηθεί η συμπεριφορά διαφορετικών κατηγοριών συνθετικών οργανικών ενώσεων κατά την επεξεργασία των υγρών αστικών αποβλήτων και της ιλύος και θα μελετηθεί η τύχης τους κατά τη διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων στους υδατικούς αποδέκτες.

Στόχοι:

 • Να αναπτυχθούν αναλυτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων ουσιών σε περιβαλλοντικά δείγματα.
 • Να μελετηθεί η συμπεριφορά τους κατά τη βιολογική επεξεργασία και κατά την απολύμανση των αποβλήτων.
 • Να μελετηθεί η τύχη τους κατά τη διάθεση τους στο υδατικό περιβάλλον.

Θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός Έργου.
 2. Βελτιστοποίηση Αναλυτικών Μεθόδων.
 3. Συμπεριφορά Μικρορύπων κατά την Αναερόβια Χώνευση.
 4. Συμπεριφορά Μικρορύπων κατά την Αερόβια Επεξεργασία.
 5. Συμπεριφορά Μικρορύπων κατά την Απολύμανση.
 6. Τύχη Μικρορύπων κατά τη Διάθεση Αποβλήτων στο Περιβάλλον.
 7. Διάχυση Αποτελεσμάτων και Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
WATERMICROPOL
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Στασινάκης Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαμάης Δανιήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θωμαϊδης Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
583
Mis:
376736
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
599 150.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ