Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν το κλίμα της Ελλάδας

Abstract: 

Η πράξη θα εκτελεστεί ως εξής: Υπ. 1: «Προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων του ατμοσφαιρικού αερολύματος που επηρεάζουν τον κλίμα της Ελλάδας».

Σκοπός της πράξης είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των πηγών και των φυσικοχημικών διεργασιών μέσω των οποίων τα Αιωρούμενα Σωματίδια που παράγονται/συναντώνται σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και στην περιοχή του Αιγαίου επηρεάζουν το κλίμα.

Στόχος της Πράξης είναι να μελετηθούν τόσο πειραματικά όσο και θεωρητικά η παραγωγή, η αλλαγή μεγέθους και χημικής σύστασης καθώς επίσης και οι υγροσκοπικές ιδιότητες των ΑΣ στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας.

Η πρόοδος που θα επιτευχθεί με την πράξη αυτή θα είναι πολλαπλή και περιλαμβάνει:

 1. Την ανάπτυξη και ρύθμιση οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν στις μετρήσεις πεδίου.
 2. Την δημιουργία μιας σημαντικής βάσης δεδομένων που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και μελλοντικά.
 3. Την συμπλήρωση των επίγειων μετρήσεων με δορυφορικά δεδομένα μεγάλης διακριτικότητας.
 4. Την βελτίωση της κατανόησης της συμπεριφοράς μεγεθών πολύ σημαντικών για μελέτες σχετιζόμενες με την κλιματική επίδραση των ΑΣ (οπτικό βάθος, ανακλαστικότητα μονής σκέδασης, παράγοντας ασυμμετρίας).
 5. Την βελτίωση της γνώσης για το που, πότε και κάτω από ποιες συνθήκες νέα σωματίδια παράγονται στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ελλαδικό χώρο.

Δράσεις:

 1. Συντονισμός του προγράμματος.
 2. Ανάπτυξη και βαθμονόμηση οργανολογίας και διεξαγωγή εργαστηριακών μετρήσεων προσδιορισμού των φυσικοχημικών ιδιοτήτων λεπτόκοκκων και υπερλεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων.
 3. Προσδιορισμός της διακύμανσης των συγκεντρώσεων και του μεγέθους των λεπτόκοκκων αιωρούμενων σωματιδίων.
 4. Εκτίμηση της μεταβολής της χημικής σύστασης των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
 5. Εκτίμηση φυσικοχημικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων που επηρεάζουν το κλίμα με άμεσο και έμμεσο τρόπο.
 6. Ανάλυση των μετρήσεων και μοντελοποίηση.
 7. Εξωτερική αξιολόγηση και δημοσιότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SO_PHY_PRO_CLIM_GR
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πηλίνης Χριστόδουλος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπίσκος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πανδής Σπύρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1382
Mis:
376735
Διάρκεια (μήνες):
43
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4959-Τ25

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ