Διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα ποτάμια Δέλτα. Εφαρμογή στην περίπτωση του Δέλτα του ποταμού Πηνειού (Θεσσαλίας)

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ).

Ο σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη φυσική εξέλιξη των ποτάμιων Δέλτα, με πιλοτική εφαρμογή το Δέλτα του ποταμού Πηνειού. Για το λόγο αυτό αφού ληφθεί υπόψη το δελταϊκό γεωπεριβάλλον, τα διάφορα σενάρια της κλιματικής αλλαγής και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις θα αναπτυχθούν νέες μεθόδοι και εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στόχοι:

 • Η συστημική ανάλυση του δελταϊκού περιβάλλοντος του Πηνειού ποταμού, η οποία θα περιλαμβάνει τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές, φυσικές, χημικές, υδρογεωλογικές, παράκτιες ωκεανογραφικές διεργασίες και κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες.
 • Η ανάπτυξη μιας δυναμικά επεκτεινόμενης γεω-βάσης δεδομένων για τη περιγραφή του δελταϊκού συστήματος, με σκοπό να πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής εκτίμηση της τρωτότητας του δελταϊκού περιβάλλοντος στα διάφορα σενάρια της κλιματικής αλλαγής.
 • Η διαμόρφωση στρατηγικών αντιμετώπισης των επιπτώσεων των διαφορετικών σεναρίων της κλιματικής αλλαγής με έμφαση τις υδρογεωλογικές διεργασίες (π.χ. υδατικό ισοζύγιο, χημικό φορτίο επιφανειακών και υπόγειων νερών σε σχέση με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, υφαλμύρινση), υποβάθμιση της δελταϊκής πεδιάδας.

Δράσεις:

 1. Προγραμματισμός Υλοποίησης.
 2. Γεω-Περιβαλλοντική βάση δεδομένων και υφιστάμενων πληροφοριών.
 3. Υφιστάμενη κατάσταση του δελταϊκού συστήματος.
 4. Γεωφυσική και υδρογεωλογική έρευνα.
 5. Χημική σύσταση – Υδατική ρύπανση.
 6. Υδατικό ισοζύγιο της δελταϊκής πεδιάδας.
 7. Εκτιμήσεις και προτάσεις διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 8. Αξιοποίηση & Διάχυση των Αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DAPHNE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πούλος Σεραφείμ
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αλεξόπουλος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βασιλάκης Εμμανουήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κωτσόπουλος Σπυρίδων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
870
Mis:
375908
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Ι9-ΚΥΜ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

(4/5/2012)Ένταξη της Πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΕΚΠΑ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)» με κωδικό MIS 375908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.  - AΠ11 (PDF|2,6 MB)