Προηγμένοι Γεωμετρικοί Υπολογισμοί και Εφαρμογές Αιχμής

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - Προηγμένοι Γεωμετρικοί Υπολογισμοί και Εφαρμογές Αιχμής θα εκτελεστεί ως: Υποέργο 1: Προηγμένοι Γεωμετρικοί Υπολογισμοί και Εφαρμογές Αιχμής.

Σκοπός: Η πρότασή μας προσφέρει μία σύγχρονη, διεπιστημονική προσέγγιση στο πεδίο των Γεωμετρικών Υπολογισμών. Σκοπός μας είναι τα υψηλού επιπέδου αλγοριθμικά αποτελέσματα για αντιπροσωπευτικά και σημαντικά προβλήματα, σε συνδυασμό με σθεναρές υλοποιήσεις, οι οποίες οδηγούν στην πρακτική επίλυση συγκεκριμένων, κρίσιμων εφαρμογών. Το λογισμικό μας είναι ανοιχτού κώδικα, συχνά συνδεδεμένο με την βιβλιοθήκη CGAL, και θα αποτελέσει αποφασιστικό παράγοντα διάχυσης και εκπαίδευσης.

Στόχοι:

  • Αξιοποιούμε την εμπειρία μας στην Υπολογιστική Γεωμετρία, ερευνώντας προβλήματα σε υψηλές διαστάσεις και μαζικά δεδομένα με την χρήση νέων μεθόδων, όπως οι προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, και νέων υπολογιστικών μοντέλων, όπως το μοντέλο I/0.
  • Επεκτείνουμε την Υπολογιστική Γεωμετρία σε καμπύλες και επιφάνειες, σε ερωτήματα ορατότητας, γειτνίασης και κυρτότητας.
  • Ενισχύουμε επίσης την Γεωμετρική Σχεδίαση με την ακρίβεια της Υπολογιστικής Γεωμετρίας σε προβλήματα όπως η ανακατασκευή επιφάνεια από δισδιάστατες τομές, με εφαρμογή στην ιατρική απεικόνιση.
  • Αναπτύσσουμε προηγμένα αλγεβρικά εργαλεία, προσαρμοσμένα στα γεωμετρικά προβλήματα, για την υποστήριξη αυτών των μεθόδων.

Στη Δομική Βιοπληροφορική, εφαρμόζουμε τα αποτελέσματά μας στην πρόβλεψη μοριακών αλληλεπιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσδεσης πρωτεϊνών, ενώ εκμεταλλευόμαστε διακριτές αναπαραστάσεις μακρομορίων για εφαρμογές στη μοντελοποίηση και στον υπολογισμό της τρισδιάστατης δομής πρωτεϊνών. Στη Βιομηχανική Σχεδίαση θα ασχοληθούμε με τη σχεδίαση VLSI, ενώ παράλληλα εμπλουτίζουμε τη σχεδίαση πλοίου με τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων ασφαλείας.

Δράσεις:

  1. Υπολογιστική Γεωμετρία και επεκτάσεις.
  2. Γεωμετρία καμπύλων αντικειμένων.
  3. Κρίσιμες εφαρμογές.
  4. Συντονισμός, διαχείριση, δημοσιότητα και Εσωτερική Αξιολόγηση.
  5. Εξωτερική Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GeomComp
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Εμίρης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κακλής Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καραβέλας Μενέλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
798
Mis:
375891
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ