Ανάπτυξη ηλεκτρονικών κλινικών πρωτοκόλλων

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - Ανάπτυξη ηλεκτρονικών κλινικών πρωτοκόλλων θα εκτελεστεί ως εξής: • Υποέργο 1: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών κλινικών πρωτοκόλλων».

Το έργο εστιάζει στη βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας με την εφαρμογή κατευθυντηρίων κλινικών οδηγιών για συγκεκριμένες διαγνωστικές κατηγορίες. Θα εφαρμοστούν κλινικά πρωτόκολλα, με τη μορφή «Πρότυπων Θεραπευτικών Πορειών», σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μελετηθεί η πιθανολογούμενη βελτίωση στο κλινικό αποτέλεσμα αλλά και στην ορθολογική χρήση των διατιθέμενων πόρων.

Σκοπός: Η βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε επιλεγμένες διαγνωστικές κατηγορίες της χειρουργικής ογκολογίας.

Στόχοι:

 1. Η ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλλων και αλγορίθμων σε χειρουργικούς ασθενείς συγκεκριμένων διαγνωστικών κατηγοριών.
 2. Η ανάπτυξη και προσαρμογή κλινικών δεικτών (clinical performance measurements) στις τοπικές συνθήκες των πανεπιστημιακών κλινικών.
 3. Η συγκριτική ανάλυση της τρέχουσας κλινικής πρακτικής και οι ενδεχόμενες εθνικές αποκλίσεις με τα διεθνή άριστα πρότυπα (benchmarking).
 4. Προτάσεις τεκμηριωμένων βελτιωτικών αλλαγών εφαρμογής διεθνών προτύπων «αριστείας».
 5. Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος/εργαλείου για τη δημιουργία ψηφιακών κλινικών πρωτοκόλλων.

Δράσεις:

 1. Προγραμματισμός,συντονισμός έρευνας και Εξωτερική Αξιολόγηση.
 2. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση - Διερεύνηση τοπικών συνθηκών.
 3. Ανάπτυξη ΠΟΘεΠ.
 4. Ανάπτυξη Κλινικών αλγόριθμων - Συνεργατική Επαναστόχευση.
 5. Προετοιμασία Κλινικών – Συμπλήρωση χειρόγραφων ΠΟΘεΠ.
 6. Προετοιμασία οργανωτικών ζητημάτων για την εφαρμογή των ΠΟΘεΠ.
 7. Συλλογή ιστορικών στοιχείων των κλινικών.
 8. Πιλοτική Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ΠΟΘεΠ - Οριστικοποίηση ΠΟΘεΠ – ΒΔ.
 9. Συστηματική συμπλήρωση ηλεκτρονικών ΠΟΘεΠ.
 10. Ανάλυση κλινικών δεδομένων – Τελική αναφορά - Προτάσεις.
 11. Δημοσιοποίηση ευρημάτων κλινικών στοιχείων, αλγορίθμων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
e-ClinPro
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σκαλκίδης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεννατάς Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παλληκαράκης Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
731
Mis:
375876
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Ι9-Α84

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ