Όψεις & προοπτικές του ρεαλισμού στην φιλοσοφία της επιστήμης και των μαθηματικών

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - ΌΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΌΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η διερεύνηση των φιλοσοφικών προϋποθέσεων της επιστημονικής εικόνας του κόσμου. Κεντρικός άξονας είναι o επιστημονικός ρεαλισμός.

Έμφαση θα δοθεί:

 • στις σκεπτικιστικές προκλήσεις στο αίτημα της επιστήμης για γνώση του κόσμου,
 • στις ευρύτερες δεσμεύσεις που απορρέουν από τις θεωρίες όσον αφορά την θεμελιώδη δομή της πραγματικότητας,
 • στις φιλοσοφικές συνέπειες των θεωριών για τη σχέση μεταξύ υποκειμένου και κόσμου στο αναπαραστατικό περιεχόμενο των θεωριών,
 • στην αντικειμενικότητα και ορθολογικότητα της επιστήμης τον ρόλο του πειράματος,
 • στις θεωρίες επικύρωσης και εξήγησης και η σχέση μεταξύ επιστήμης και αλήθειας,
 • στις καταβολές της σύγχρονης επιστημονικής εικόνας στην αριστοτελική σκέψη,
 • στις συνέπειες της εμπλοκής των μαθηματικών στις θεωρίες όσον αφορά την ύπαρξη αφηρημένων αντικειμένων

Ο Σκοπός της πράξης είναι να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό θεωρητικό πλαίσιο που θα αναδείξει τον πυρήνα των ρεαλιστικών δεσμεύσεων στην επιστήμη.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η ανάλυση της επιστήμης ως διαδικασία που στοχεύει στην κατανόηση της δομής του κόσμου.
 2. Η θεμελίωση ενός δικτύου αριστείας στο χώρο της φιλοσοφίας της επιστήμης.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι Δράσεις:

 • Η γνωσιολογική φάση της διαμάχης για τον επιστημονικό ρεαλισμό: πορίσματα και προοπτικές
 • Ρεαλισμός και μεταφυσικές δεσμεύσεις της επιστήμης
 • Ρεαλισμός και σύγχρονη φυσική.
 • Η εδραίωση της σύγχρονης συζήτησης στην Αριστοτελική σκέψη
 • Νέες προσεγγίσεις στο πρόβλημα της επιστημονικής μεθόδου και μοντέλα επικύρωσης των θεωριών
 • Η δομή των επιστημονικών θεωριών και το πρόβλημα της επιστημονικής αναπαράστασης.
 • Εννοιολογική αλλαγή και το πείραμα στην επιστήμη
 • Θεωρίες αλήθειας
 • Ο ρόλος των μαθηματικών στις επιστημονικές θεωρίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
APRePoSMa
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ψύλλος Στάθης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σφενδόνη-Μέντζου Δήμητρα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αραγεώργης Αριστείδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
867
Mis:
375791
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
599 150.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Δ2Γ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ