Πλέγμα Αισθητήρων για τη Θωράκιση από Περιβαλλοντικούς Κινδύνους

Abstract: 

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο σκοπεύει στο σχεδιασμό ενός πρωτότυπου συστήματος Πλέγματος Αισθητήρων (Sensor Web) για την θωράκιση μιας περιαστικής περιοχής απέναντι σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και την πιλοτική εφαρμογή του στην αντιμετώπιση πυρκαγιών. Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί συνδυασμένη έρευνα στα πεδία των δικτύων αισθητήρων, της τηλεπισκόπησης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, της σύντηξης ροών δεδομένων, των χωρο- χρονικών μοντέλων πρόβλεψης επικινδυνότητας και των συστημάτων ελέγχου.

Ο Σκοπός της πράξης είναι ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικής Πλέγματος Αισθητήρων που συνδυάζει ετερογενείς αισθητήρες, τηλεπισκόπηση και μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου σε ένα ενιαίο σύστημα κλειστού βρόγχου για την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η δοκιμή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής Πλέγματος Αισθητήρων μέσω της ανάπτυξης πρότυπου συστήματος αντιμετώπισης πυρκαγιών για περιαστικές περιοχές.
 2. Η βελτίωση της πρόβλεψης χωροχρονικής εξέλιξης ενός καταστροφικού φαινομένου, μέσω της δυναμικής αφομοίωσης στα μοντέλα προσομοίωσης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διοικητική/Οικονομική/Τεχνική Διαχείριση, Δημοσιότητα και Αξιολόγηση της Πράξης.
 2. Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης.
 3. Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων.
 4. Δίκτυα Κατανεμημένων Καμερών για Επιτήρηση Χώρων.
 5. Μεθοδολογίες Τηλεπισκόπησης.
 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
 7. Μοντέλα διάδοσης πυρκαγιών.
 8. Μεθοδολογίες Σύντηξης δεδομένων.
 9. Διαμόρφωση Χαρτών Επικινδυνότητας.
 10. Επεξεργασία ροών δεδομένων.
 11. Λογική Ελέγχου Πλέγματος Αισθητήρων.
 12. Ανάπτυξη Πιλοτικής Πλατφόρμας Πλέγματος Αισθητήρων.
 13. Διάχυση Αποτελεσμάτων Έρευνας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SWeFS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σταμούλης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοντοές Χάρης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
180
Mis:
375785
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ