Αλληλεπίδραση βραχύβιων και ισχυρών ηλεκτρομαγνητικών παλμών με την ύλη

Abstract: 

Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικής και δι-ιδρυματικής συνέργειας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παραγωγής βραχύβιων ηλεκτρομαγνητικών (ΗΜ) παλμών και της αλληλεπίδρασης αυτών με την ύλη.

Οι στόχοι αφορούν στην:

 1. Παραγωγή σύμφωνων, εξαιρετικά βραχύβιων(~150as) ΗΜ-παλμών στην περιοχή του μακρινού υπεριώδους μέσω γένεσης υψηλής τάξης αρμονικών (HHG) ενός fs laser. Στην κατεύθυνση αυτή εμπεριέχεται η μελέτη της απόδοσης των διαδικασιών HHG, η ανάπτυξη διατάξεων χρονικού χαρακτηρισμού των παραγόμενων παλμών αλλά και η μελέτη με as παλμούς της υπερταχείας δυναμικής ατόμων, μορίων και επιφανειών.
 2. Αλληλεπίδραση βραχύβιων παλμών φωτός και ηλεκτρονίων με άτομα, μόρια, μοριακά συσσωματώματα. Ήτοι: α) ευθυγράμμιση-προσανατολισμός μορίων στην αέρια φάση με παλμούς laser, β) μελέτη διαδικασιών διάσπασης-ισομερισμού μορίων και συσσωματωμάτων χρησιμοποιώντας HHG και περίθλαση παλμών ηλεκτρονίων και γ) συγκριτική μελέτη του ιονισμού ατόμων και της διάσπασης μορίων με laser παλμούς διάρκειας 7f, 20 και 50fs.
 3. Συγκριτική μελέτη της οπτικής μη-γραμμικής απόκρισης νανοδομημένων υλικών και μεταλλικών επιφανειών διεγερμένων με ns, ps και fs παλμούς laser,με στόχο τη διερεύνηση της συνεισφοράς των μηχανισμών που ενέχονται.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Ευθυγράμμιση και προσανατολισμός μορίων στην αέρια φάση.
 2. Μελέτη υπερταχείας μοριακής δυναμικής.
 3. Συγκριτική μελέτη του ιονισμού ατόμων/μορίων από παλμούς.
 4. Ανάπτυξη τεχνικής Ultrafast electron diffraction (UED).
 5. Αλληλεπίδραση as παλμών με άτομα και μόρια.
 6. Μελέτη μη γραμμικών ιδιοτήτων νανοδομημένων υλικών και της δυναμικής επιφανειών.
 7. Διαχείριση του προγράμματος και διάχυση των αποτελεσμάτων.
 8. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ISEPUMA
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κοσμίδης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαραλαμπίδης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κιτσόπουλος Θεοφάνης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουρής Στυλιανός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1284
Mis:
375741
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
585 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Θ9-ΙΜΙ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ