Γνωσιακή Επιστήμη: Μηχανισμοί πρόσληψης, οργάνωσης, αναπαράστασης της γνώσης

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - Γνωσιακή Επιστήμη:Μηχανισμοί πρόσληψης, οργάνωσης και αναπαράστασης της γνώσης θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1:«Γνωσιακή Επιστήμη:Μηχανισμοί πρόσληψης, οργάνωσης, αναπαράστασης της γνώσης»

Σκοπός η ανάπτυξη και επέκταση της έρευνας στην πρόσληψη, επεξεργασία, δόμηση και αναπαράσταση της γνώσης στους τομείς της μάθησης εννοιών, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης και της γλώσσας, που συνδέονται με την οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών από το νοητικό σύστημα. Θα αναπτυχθεί η έρευνα στη γνωσιακή επιστήμη, θα διαμορφωθούν προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας επιστημονικών εννοιών και θα κατασκευαστούν εξειδικευμένα υλικά και εργαλεία για την αξιολόγηση της εννοιολογικής και γλωσσικής ικανότητας.

Στόχοι:

 • η διερεύνηση της οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιστημονικών και μαθηματικών εννοιών κατά τη διάρκεια της μάθησης σε μαθητές με και χωρίς ειδικές μαθησιακές διαταραχές,
 • η μελέτη της χρονικής διάστασης στην οπτική και ακουστική αντίληψη για την κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας αντιληπτικών εμπειριών στη συνείδηση,
 • η μελέτη της γλωσσικής πρόσληψης σε θέματα που αφορούν τη γλωσσική πρόσβαση και αναπαράσταση στο νοητικό λεξικό.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Οργάνωση και διαχείριση του έργου.
 2. Εννοιολογική Αλλαγή και Εκτελεστικός Έλεγχος-Συσ/ές Μελέτες.
 3. Ενν. Αλλαγή και Εκτ. Έλεγχος-Χρον/κές Μελέτες.
 4. Ενν. Αλλαγή και Εκτ. Έλεγχος-Νευρ/κες Μελέτες.
 5. Μελέτη της ασ/νης αντίληψης ανάμεσα στο χρώμα και την κίνηση.
 6. Η οπ/κή ενεργός μνήμη στην αντίληψη του προσανατολισμού οπτικών ερεθισμάτων.
 7. Η μεταβλητότητας της αντίληψης του χρόνου: Μάθηση και Προσοχή.
 8. Μελέτη φων/ς και ορθ/κής ανα/σης του τονισμού στο νοητ. λεξικό.
 9. Μορ/κές επιδράσεις και μορ/κή συστατικότητα στην επεξεργασία γραπτών και προφορικών λέξεων.
 10. Μορ/κή και σημ/κή γλωσσική ικανότητα σε παιδιά με σύν. Williams και παιδιά με ειδική γλωσ. διαταραχή.
 11. Κατάκτηση χρόνου και όψης στη Ν.Ελληνική.
 12. Ενέργειες δημοσιότητας.
 13. Εξ. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
COGMEK
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βοσνιάδου Στέλλα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μουτούσης Κωσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πρωτόπαπας Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
892
Mis:
375737
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
582 660.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-ΥΓ5

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ