Πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη κεντρικών ζητημάτων της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και της Κοσμολογίας στα πλαίσια του Καθιερωμένου Προτύπου (ΚΠ) και επεκτάσεών του, όπως το πρόβλημα της παραβίασης της ηλεκτρασθενούς συμμετρίας, του ρόλου του πεδίου Higgs, της επέκτασης του ΚΠ που ενοποιεί τις αλληλεπιδράσεις συμπεριλαμβανομένης και της βαρύτητας και η ταυτοποίηση, κατασκευή και ανάλυση των αποδεκτών μοντέλων. Τα θέματα αυτά θα μελετηθούν στα πλαίσια των αλληλοσυνδεομένων προσεγγίσεων της γενικής Θεωρίας Χορδών. Οι προβλέψεις θα αναλυθούν κάτω από το φως των υπαρχόντων δεδομένων. Επιπλέον, θα μελετηθούν κεντρικά κοσμολογικά ζητήματα, όπως τα προβλήματα της «σκοτεινής ύλης» και της «σκοτεινής ενέργειας».

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η φαινομενολογική ανάλυση των προτεινομένων επεκτάσεων του ΚΠ σε αντιπαράθεση με τα δεδομένα επιταχυντών. 
 2. Η μελέτη επεκτάσεων του ΚΠ βασισμένων στην ΘΧ. Η μελέτη θεωριών μέσω ολογραφικών μεθόδων. 
 3. Μελέτη της επιταχυνόμενης διαστολής του Σύμπαντος. 
 4. 4) Η μελέτη της παραγωγής πολυδιάστατων μελανών οπών. 

Στα πλαίσια της πράξης θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Θεωρητική Έρευνα στην Φαινομενολογία από την Ομάδα-1 
 2. Μελέτη Θεωριών Πέρα από το ΚΠ από την Ομάδα-1 
 3. Θεωρητική Έρευνα στην Κοσμολογία από την Ομάδα-1 
 4. Θεωρητική Έρευνα στην Φαινομενολογία από την Ομάδα-2 
 5. Μελέτη Θεωριών Πέρα από το ΚΠ από την Ομάδα-2 
 6. Θεωρητική Έρευνα στην Κοσμολογία από την Ομάδα-2 
 7. Θεωρητική Έρευνα στην Φαινομενολογία από την Ομάδα-3 
 8. Μελέτη Θεωριών Πέρα από το ΚΠ από την Ομάδα-3 
 9. Θεωρητική Έρευνα στην Κοσμολογία από την Ομάδα-3 
 10. Συντονισμός του Έργου και της Διάχυσης Αποτελεσμάτων 
 11. Αξιολόγηση του έργου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BSM-LHC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ταμβάκης Κυριάκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τσάμης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λαχανάς Αθανάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
63
Mis:
375734
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Θ9-999

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ