Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μελέτη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών διαστάσεων της ζήτησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των προβλημάτων και των πολιτικών ικανοποίησής της – μία Συγκριτική και εμπειρική προσέγγιση

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ–ΕΚΠΑ -Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.Μελέτη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών διαστάσεων της ζήτησης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των προβλημάτων και των πολιτικών ικανοποίησής της–μια συγκριτική και εμπειρική προσέγγιση, θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: Σύντομη περιγραφή Αντικειμένου Η έρευνα έχει ως αντικείμενο την συγκριτική, εμπειρική, εθνογραφική και βιβλιογραφική διερεύνηση ζητημάτων πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση

Ο Σκοπός της πράξης είναι να διερευνήσει τη ζήτηση ανώτατης εκπαίδευσης το κόστος τις παραμέτρους των εξετάσεων τις πολιτικές και τα συστήματα πρόσβασης σε επιλεγμένο αριθμό χωρών.

Οι Στόχοι της πράξης είναι μεταξύ άλλων:

 • Έγκυρη πληροφόρηση για το ζήτημα,
 • αποτύπωση σχετικών κοινωνικών αντιλήψεων,
 • κριτική/συγκριτική ανάλυση των πολιτικών πρόσβασης/υποστήριξη εκπαιδευτικής πολιτικής,
 • παρακολούθηση των ζητημάτων πρόσβασης και
 • ανάπτυξη διεθνούς δικτύου ειδικών

Δράσεις:

 1. Η ανθρωπογεωγραφία των προτιμήσεων των υποψηφίων για την ανώτατη εκπαίδευση και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν
 2. Διερεύνηση της κοινωνικής κατανομής της ζήτησης για ανώτατη εκπαίδευση
 3. Η κοινωνική κατανομή της αποτυχίας και οι επιπτώσεις της θεσμοθέτησης κατώτατου ορίου εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση
 4. Το δημόσιο και ιδιωτικό κόστος της πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 5. Πολιτικές αντιμετώπισης της ζήτησης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. μια ιστορική συγκριτική μελέτη
 6. Πολιτικές αναδιάρθρωσης της ζήτησης για τριτοβάθμια εκπαίδευση
 7. Μελέτη της διεθνούς εμπειρίας αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 8. Οι παιδαγωγικές και κοινωνικές διαστάσεις των εισαγωγικών εξετάσεων
 9. Οι ‘λιμνάζοντες’ φοιτητές και το ζήτημα της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση
 10. Έλληνες απόφοιτοι λυκείου που επιλέγουν να σπουδάσουν σε ξένα πανεπιστήμια χωρίς να συμμετάσχουν στις γενικές εξετάσεις: Παράγοντες που διαμορφώνουν τη σχετική επιλογή
 11. Δημοσιότητα
 12. Υποστήριξη
 13. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
AHEG
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ματθαίος Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κασοτάκης Μιχαήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Γίτσα
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ανδρεαδάκης Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
978
Mis:
375728
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
599 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΡ9-ΟΝΚ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ