Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα και ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακευτικά σκευάσματα

Abstract: 
Πλήρης Τίτλος: Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα και ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακευτικά σκευάσματα και βιολογικά δείγματα.

Ο Σκοπός της πράξης είναι να διευρύνει την υπάρχουσα γνώση στο πεδίο της χημειοφωταύγειας και να επεκτείνει τις εφαρμογές της σε αναλύσεις ρουτίνας και πεδίου.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η σύνθεση καινοτόμων χημειοφωταυγών ενώσεων και η διερεύνηση νέων αντιδράσεων χημειοφωταύγειας.
 2. Η ανάπτυξη και χρήση νέων καταλυτών σε αντιδράσεις χημειοφωταύγειας.
 3. Η βελτίωση της εκλεκτικότητας της χημειοφωταύγειας χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές.
 4. Η καθιέρωση γενικών αρχών που αφορούν τις χημειοφωταυγείς αντιδράσεις και την απόκριση τους σε διάφορες ενώσεις και υποστρώματα δειγμάτων.
 5. Η επιτυχής σύζευξη ανιχνευτών χημειοφωταύγειας με συμβατικές μεθόδους διαχωρισμού και η ανάπτυξη χαμηλού κόστους διατάξεων.
 6. Η ανάπτυξη εργαλείων ανάλυσης.
 7. Η ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων.
 8. Η εγκαθίδρυση ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών ερευνητικών ομάδων που διακρίνονται στο πεδίο της χημειοφωταύγειας και η εκπαίδευση νέων ερευνητών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Βασική έρευνα.
 2. Μέθοδοι χημειοφωταύγειας για χρήση στην περιβαλλοντική ανάλυση.
 3. Μέθοδοι χημειοφωταύγειας για χρήση στην φαρμακευτική και βιοχημική ανάλυση.
 4. Μέθοδοι χημειοφωταύγειας για χρήση στην ανάλυση τροφίμων.
 5. Δια-εργαστηριακή επικύρωση μεθόδων.
 6. Διαχείριση έργου και διάχυση αποτελεσμάτων.
 7. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
LUMEN
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καλοκαιρινός Αντώνης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδόπουλος Κυριάκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουππάρης Μιχάλης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
104
Mis:
375723
Διάρκεια (μήνες):
40
Προϋπολογισμός:
584 775.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Θ9-ΔΣ4

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ