Ανάπτυξη του δυναμικού των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας ως προς τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόληψη & την προαγωγή υγείας

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ θα εκτελεστεί ως εξής: • Υποέργο 1: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»

Ο Σκοπός: Το έργο έχει σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των δομών Α’βάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας στην κοινότητα, την πρόληψη και την προαγωγή υγείας.

Οι Στόχοι:

  1. Καταγραφή των στάσεων, γνώσεων, δεξιοτήτων & πρακτικών των Επαγγελματιών ΠΦΥ, ανά ειδικότητα.
  2. Βελτίωση των στάσεων & απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων για βελτίωση των κλινικών πρακτικών των επαγγελματιών ΠΦΥ προς την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγής υγείας.
  3. Βιωσιμότητα του έργου, μέσω της ανοικτής διάθεσης στο internet των εκπαιδευτικών toolkits.

Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Ανάπτυξη & χορήγηση ερωτηματολογίων με σκοπό την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας στους τομείς αναφοράς
  2. Δημιουργία εκπαιδευτικών toolkits σε μορφή για διάθεση σε ένα on line πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  3. Εφαρμογή και αξιολόγηση της παρέμβασης δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας
  4. Ανάλυση αποτελεσμάτων και Δημοσιότητα του έργου
  5. Αξιολόγηση έργου
  6. Υποστήριξη έργου (Διοικητική / Οικονομική / Τεχνική διαχείριση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BHPC
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τούντας Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιοβαζολιάς Άκης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Στυλιανίδης Στυλιανός
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λάγιου Αρετή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1029
Mis:
375703
Διάρκεια (μήνες):
42
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-ΕΙΓ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ