Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους

Abstract: 

Πράξη: ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - "Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους" θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους».

Ο Σκοπός της πράξης είναι να ερευνήσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει καινοτόμες μεθόδους in situ προστασίας και διατήρησης ξύλινων ναυαγίων σε περιβάλλοντα υψηλής βίο-επικινδυνότητας, όπως αυτό της Μεσογείου.

Οι Στόχοι της πράξης είναι να προτείνει λύσεις για θαλάσσια περιβάλλοντα χαμηλής, αλλά και υψηλής υδροδυναμικής.

 • Στα περιβάλλοντα χαμηλής υδροδυναμικής, στοχεύει να διερευνήσει τη χρήση γεωυφασμάτων και να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητά ως φυσικά φράγματα, όπως και στην ικανότητά τους στο να δημιουργούν αναερόβια περιβάλλοντα ταφής.
 • Στα περιβάλλοντα υψηλής υδροδυναμικής στοχεύει να διερευνήσει μια καινοτόμο προσέγγιση που συνίσταται στον εγκιβωτισμό του ξύλινου μέρους των ναυαγίων μέσα στο ίζημα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός και αξιολόγηση του έργου Δράση.
 2. Αξιολόγηση της χρήσης γεωυφασμάτων για την in situ προστασία ξύλινων ναυαγίων Δράση.
 3. Ενάλια ανασκαφή, αρχαιολογική τεκμηρίωση και προστασία του ναυαγίου της Ζακύνθου.
 4. Καθορισμός της επικινδυνότητας του πελαγικού και βενθικού περιβάλλοντος του λιμένα της Ρόδου όσον αφορά στη διατήρηση ξύλου.
 5. Ενάλια ανασκαφή, αποτύπωση και αρχαιολογική τεκμηρίωση του ναυαγίου της Ρόδου.
 6. Συντήρηση κινητών ευρημάτων από το ναυάγιο της Ρόδου.
 7. Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη κινητών ευρημάτων του ναυαγίου της Ρόδου.
 8. Μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου μεθόδου για την in situ προστασία του ναυαγίου της Ρόδου.
 9. Διάχυση αποτελεσμάτων.

 

MIS: 375692

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MERMAID
Συντονιστής:
ΤΕΙ Αθήνας
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πούρνου Αναστασία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σακελλαρίου Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ζυμή Ελένη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1318
Mis:
375692
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΞ9-ΜΓ0

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ