Χωροταξικός σχεδιασμός για την αειφορική ανάπτυξη των νησιωτικών δασικών περιοχών

Abstract: 

Η περιοχή έρευνας περιλαμβάνει τέσσερα (4) μικρά νησιά της Ελλάδας και συγκεκριμένα: Σκιάθο, Σκόπελο, Θάσο και Σαμοθράκη. Τα επιλεγέντα νησιά εμφανίζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά όπως το μικρό μέγεθος, την περιφερειακότητα/ανεπάρκεια υπηρεσιών, την ύπαρξη φυσικών δασικών οικοσυστημάτων και την ευθραυστότητα, αλλά και τον πλούτο των φυσικών πόρων.

Σκοπός της έρευνας είναι πιλοτικά η ολοκληρωμένη/αειφορική ανάπτυξη των περιοχών αυτών αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα (ποιοτικά/βιολογικά προϊόντα, τουριστικούς/αναψυχικούς πόρους, ενεργειακούς πόρους κ.λπ.), η άμβλυνση των προβλημάτων που οφείλονται σε ελλιπές πλαίσιο χρήσεων γης μέσω χωροταξικού σχεδιασμού βασισμένου σε κριτήρια χρήσεων γης και η προστασία των φυσικών πόρων (δασικών, εδαφικών, υδατικών) από πυρκαγιές και διάβρωση.

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται στο πλαίσιο των στόχων της έρευνας:

  • Στη Σκιάθο, χωροταξικός σχεδιασμός στις περιοχές εκτός δόμησης, καθώς σήμερα στο νησί επικρατεί άναρχη δόμηση και σύγκρουση χρήσεων γης, με τη μέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης των χρήσεων γης και η δημιουργία χαρτών σε περιβάλλον ArcGIS.
  • Στη Σκόπελο, ανάπτυξη του αγροτοτουρισμού με ταυτόχρονη αξιοποίηση βιολογικά παραγόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 
  • Στη Σαμοθράκη, διερεύνηση των δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα/βιοκαύσιμα, καθώς και αξιοποίηση των φυσικών πόρων ως παράγοντα βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και αναψυχής.
  • Στη δε Θάσο: α) ανάπτυξη μεθόδου πολυκριτηριακής εκτίμησης (Spatialmulti-criteriaevaluationtechnique) των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται στο δασικό οικοσύστημα από τα έργα διάνοιξης, β) ανάπτυξη και εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος λήψης αποφάσεων που θα συμβάλλει στην πρόληψη, καταστολή και εν γένει αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού εδάφους της.

Μεθοδολογικά, η προσπάθεια αρχικά έγκειται στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης και της διερεύνησης των απόψεων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών (μέσω ερωτηματολογίων). Επίσης, στόχο αποτελεί η κατάρτιση ενός χωρικού συστήματος λήψης αποφάσεων (SpatialDecisionSupportSystem) που θα συμβάλει σε μια πιο ολοκληρωμένη πρόληψη και έγκαιρη καταστολή και ανάσχεση των αρνητικών συνεπειών των πυρκαγιών στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής.

 

Spat. Plan. Dev. / MIS 375659

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Spat. Plan. Dev.
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Χριστοπούλου Όλγα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Δούκας Κοσμάς-Αριστοτέλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σούτσας Κωνασταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1371
Mis:
375659
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
599 400.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Υ9-4ΩΞ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ