Υποθαλάσσια κοιτάσματα αδρανών υλικών: Μέθοδοι εντοπισμού & εξόρυξης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις & δυνατότητες εκμετάλλευσης

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ–ΕΚΠΑ–ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Υποέργο 1: YKAY: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

Σκοπός: Η διερεύνηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, συμπεριλαμβανομένου και του πλατό των Κυκλάδων, για τον εντοπισμό, την εξόρυξη και εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων αδρανών υλικών (ΥΚΑΥ).

Η επίτευξη του σκοπού εξυπηρετείται από τη σύμπραξη διαφορετικών ειδικοτήτων των γεω-επιστημών, τη χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας (μετακλητός ερευνητής).

Στόχοι:

 • ο προσδιορισμός πιθανών θέσεων ΥΚΑΥ, με βάση τη γεωλογική και μορφολογική εξέλιξη της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και των υποθαλάσσιων «πλατό»,
 • τη λιθολογία των ποτάμιων λεκανών και τους διάδρομους μεταφοράς των ιζημάτων,
 • η ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων γεωφυσικών μεθόδων διασκόπησης για τον εντοπισμό των ΚΑΥ, με βάση τη διεθνή εμπειρία και τις ειδικές τοπικές συνθήκες,
 • η διερεύνηση της ιζηματολογίας των ΥΚΑΥ,
 • η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων εξόρυξης με βάση τη διεθνή τεχνολογική εμπειρία και την ιδιαιτερότητα του ελληνικού βυθού,
 • η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ευρύτερο παράκτιο χώρο κατά την έρευνα εντοπισμού αλλά κυρίως κατά και μετά την διαδικασία της εξόρυξης,
 • η διαμόρφωση πρωτοκόλλου εντοπισμού/εξόρυξης των ΥΚΑΥ, με βάση τη διεθνή πρακτική και σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε και της Ελληνικής Νομοθεσίας,
 • η οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης των ΥΚΑΥ, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς, τη διαθεσιμότητά τους και την ιζηματολογική τους σύσταση

Δράσεις:

 1. Προγραμματισμός υλοποίησης υποέργου.
 2. Συλλογή υφιστάμενων πληροφοριών για τον εντοπισμό, εξόρυξη και εκμετάλλευση ΥΚΑΥ σε Ελλάδα και Ευρώπη.
 3. Εντοπισμός των ΥΚΑΥ.
 4. Χαρακτηριστικά των εντοπισμένων ΥΚΑΥ.
 5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εντοπισμού και εξόρυξης των ΥΚΑΥ.
 6. Γνωστοποίηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων Υποέργου – Προοπτικές εκμετάλλευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MARE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σταματάκης Μιχαήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πούλος Σεραφείμ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βελεγράκης Αντώνης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καψιμάλης Βασίλειος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
871
Mis:
375655
Διάρκεια (μήνες):
45
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ι4Η

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ