Ανάπτυξη υβριδικών μικρο και μεσοπορώδων υλικών για τεχνολογικές & περιβαλλοντικές εφαρμογές

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ και ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩN ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» [POROTECH] του θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ- και ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ».

Σκοπός του έργου POROTECH είναι

 • η παραγωγή /σύνθεση,
 • χαρακτηρισμός,
 • εφαρμογές νέων μικρο- και μεσοπορωδών υβριδικών υλικών και μεμβρανών και
 • η αξιολόγησή τους για τεχνολογικές, καταλυτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές.

Στόχοι της πράξης είναι:

 • ανάπτυξη/σύνθεση των υλικών και εφαρμογές/αξιολόγησης-παραμετροποίησης βελτιστοποίησης. Πειράματα batch όπου θα γίνει η λεπτομερής μελέτη των φυσικοχημικών, διεπιφανειακών διεργασιών σε μοριακό επίπεδο. Τα πειραματικά δεδομένα θα αναλύονται με θεωρητικά μοντέλα (DFT, Μoριακή Δυναμική, Monte Carlo, Surface Complexation Modeling) για την εξαγωγή φυσικοχημικών παραμέτρων (logK, pKa, κινητικές παράμετροι, δυναμικά οξειδαναγωγής κ.α.),
 • εφαρμογές κλίμακας: με βάση τα υλικά θα γίνει (i) παρασκευή/μελέτη/ μεμβρανών (ii) εφαρμογές των υλικών σε στήλες,
 • αξιολόγηση της σταθερότητας, ανάλυση του κύκλου ζωής των υλικών: μηχανική σταθερότητα σε διάβρωση/διαρροή των υλικών (ως προς pH, θερμοκρασία, οξειδωτικά) απενεργοποίηση ενεργών ομάδων, ανακυκλωσιμότητα εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων.
 • Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω ιστοσελίδας, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 • Αξιολόγηση του έργου, στο πέρας του, από εξωτερικούς κριτές.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Παρασκευή Πορωδών Μητρών & Υβριδικών Υλικών.
 2. Ανάπτυξη Μεμβρανών.
 3. Χαρακτηρισμός Υλικών και Μεμβρανών.
 4. Εφαρμογές Παραμετροποίησης-Αξιολόγησης (batch).
 5. Εφαρμογές Κλίμακας.
 6. Θεωρητική μελέτη – Μοντελοποίηση.
 7. Εκτίμηση Κύκλου ζωής-Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 8. Διάχυση-Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων.
 9. Διαχείριση-Αξιολόγηση έργου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
POROTECH
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Δεληγιαννάκης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρακασίδης Μιχαήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουτσέλας Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κατσαρός Φώτιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
954
Mis:
375653
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΖ9-ΝΛΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ