Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου

Abstract: 

“ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου”

Σκοπός είναι ο ταυτόχρονος περιορισμός των εκπομπών υποξειδίου και οξειδίων του αζώτου, τα οποία συνυπάρχουν στα απαέρια διεργασιών καύσης. Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο του παρόντος έργου, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη εξαιρετικά ενεργών εκλεκτικών και σταθερών καταλυτικών υλικών.

Οι στόχοι της έρευνας μπορούν να διακριτοποιηθούν ως εξής:

 1. Μείωση των ρυπογόνων εκπομπών ΝΟx και Ν2Ο σε ποσοστά μεγαλύτερα από 80% σε υψηλές τιμές εκλεκτικότητας.
 2. Ανάπτυξη καινοτόμων σε σύνθεση και σχεδιασμό καταλυτικών υλικών χαμηλής περιεκτικότητας σε ευγενές μέταλλο (<1.0% κ.β.) και επομένως χαμηλού κόστους (μείωση κατά 50% τουλάχιστο σε σχέση με τα συμβατικά καταλυτικά συστήματα).
 3. Εμβάθυνση επί του τρόπου δράσεως τόσο των δομικών όσο και των επιφανειακών ενισχυτών στον τομέα της περιβαλλοντικής κατάλυσης.
 4. Ανάπτυξη των βέλτιστα ενισχυμένων καταλυτικών υλικών υπό μορφή κεραμικών μονολιθικών φίλτρων, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανική πρακτική

Δράσεις:

 1. Σύνθεση καταλυτικών υλικών (M1-M12)
 2. Χαρακτηρισμός καταλυτικών υλικών (M4-M12)
 3. Καταλυτική αξιολόγηση σε ιδανικές συνθήκες αντίδρασης (M10-M18)
 4. Καταλυτική αξιολόγηση σε συνθήκες προσoμοίωσης (M19-M24)
 5. Ηλεκτροχημική ενίσχυση καταλυτικά ενεργών φάσεων
 6. Σύνθεση Καταλυτικών Υλικών (Μ25-Μ27)
 7. Χαρακτηρισμός Καταλυτικών Υλικών (Μ28-Μ36)
 8. Αξιολόγηση καταλυτικών υλικών (M28-M36)
 9. Διερεύνηση της επίδρασης των προωθητών στην επιφανειακή χημεία (M25-M36)
 10. Διερεύνηση του μηχανισμού της αντίδρασης (M31-M45)
 11. Παρασκευή κεραμικών καταλυτικών φίλτρων (Μ37-Μ42)
 12. Καταλυτική αξιολόγηση κεραμικών καταλυτικών φίλτρων (Μ40-Μ48)
 13. Διοίκηση έργου (Μ1-Μ48)
 14. Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων (Μ7-Μ48)
 15. Αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CASANNO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μαρνέλλος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γεντεκάκης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ηλιοπούλου Ελένη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
786
Mis:
375643
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-Β9Δ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ