Αναγωγή εξασθενούς χρωμίου από ρυπασμένα υπόγεια ύδατα και υγρά απόβλητα

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, θα εκτελεστεί ως εξής: • Υποέργο 1: «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ».

Το χρώμιο είναι ένα από τα πιο τοξικά βαρέα μέταλλα, που καταλήγουν στο περιβάλλον μέσω διαφόρων βιομηχανικών υγρών απόβλητων, και αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Η πιο συνήθης μέθοδος επεξεργασίας των βαρέων μετάλλων σήμερα είναι η χημική κατακρήμνιση. Οι βιολογικές μέθοδοι συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον καθώς έχουν μικρή επίδραση στο περιβάλλον, αντιθέτως με τις χημικές μεθόδους. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένα είδη βακτηρίων είναι ικανά να ανάγουν το Cr(VI) στο λιγότερο τοξικό Cr(III).

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ολοκληρωμένη μελέτη της αναγωγής του Cr(VI) στο πόσιμο νερό και τα υγρά απόβλητα.

Θα μελετηθούν οι βέλτιστες φυσικοχημικές και βιολογικές μέθοδοι.

 1. Η ταυτοποίηση μικροβιακών ειδών ικανών για την αναγωγή Cr(VI) και ο μοριακός χαρακτηρισμός τους είναι επίσης μεγάλης σημαντικότητας.
 2. Η λεπτομερής μοντελοποίηση των επιλεγέντων φυσικοχημικών και βιολογικών μεθόδων, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών αναγωγής του Cr(VI), τον σχεδιασμό κατάλληλων αντιδραστήρων και την πρόβλεψη της λειτουργίας τους.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Η ανάπτυξη βιώσιμων φυσικοχημικών μεθόδων,
 2. η απομόνωση και ταυτοποίηση καθαρών και μεικτών καλλιεργειών για την αναγωγήCr(VI),
 3. η ανάπτυξη κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων για την πρόβλεψη των διεργασιών και του σχεδιασμού των αντιδραστήρων και
 4. η ανάπτυξη ενός δικτύου εργαστηρίων για την περαιτέρω συνεργασία σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Αναγωγή Cr(VI) με την χρήση βιολογικών μεθόδων.
 2. Αναγωγή Cr(VI) με τη χρήση φυσικοχημικών μεθόδων.
 3. Μοντελοποίηση διεργασιών.
 4. Συντονισμός έργου-Δημοσιότητα.
 5. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CREDUCTION
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Βαγενάς Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μήτρακας Μανασσής
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιάγκου Μηνάς
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λυμπεράτος Γεράσιμος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1332
Mis:
375631
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΖ9-ΒΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ