Αποτροπή σεισμικής ρευστοποίησης εδάφους θεμελίωσης υφιστάμενων κατασκευών μέσω εμπλουτισμού του υγρού πόρων με περιβαλλοντικώς ασφαλή νανο - σωματίδια

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Αποτροπή σεισμικής ρευστοποίησης εδάφους θεμελίωσης υφιστάμενων κατασκευών μέσω εμπλουτισμού του υγρού πόρων με περιβαλλοντικώς ασφαλή νανο-σωματίδια" θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Αποτροπή σεισμικής ρευστοποίησης εδάφους θεμελίωσης υφιστάμενων κατασκευών μέσω εμπλουτισμού του υγρού πόρων με περιβαλλοντικός ασφαλή νανο-σωματίδια».

Στόχοι: Σε υφιστάμενες κατασκευές επί ρευστοποιήσιμου εδάφους, η δυσχερής βελτίωση εδάφους μπορεί να επιτευχθεί με παθητική σταθεροποίηση, τον εμπλουτισμό του υγρού πόρων εδάφους με σταθεροποιητή (περιβαλλοντικά ασφαλή νανο-σωματίδια) που αλλάζει τη συμπεριφορά του εδάφους, καθιστώντας το μη ρευστοποιήσιμο.

Δεδομένου ότι η παθητική σταθεροποίηση βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο διεθνώς, σκοπός του έργου είναι:

 • να διατυπώσει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία σχεδιασμού για την παθητική σταθεροποίηση ρευστοποιήσιμων εδαφών με χρήση του βέλτιστου σταθεροποιητή, κατανοώντας το μηχανισμό βελτίωσης της συμπεριφοράς του εδάφους,
 • να την καταστήσει πρακτικώς εφαρμόσιμη μέσω προδιαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη θέματα διασφάλισης ποιότητας υλικών και διαδικασιών, κόστους, διάρκειας ζωής και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι εξής Δράσεις:

 1. Βιβλιογραφική έρευνα: Επιλογή υλικών - διαδικασίες.
 2. Προκαταρκτικές εργαστηριακές δοκιμές: ρεολογία, διηθησιμότητα, ανεμπ. Θλίψη.
 3. Αριθμητικές προσομοιώσεις διήθησης σταθεροποιητή.
 4. Δοκιμές μονοτονικής (τριαξονικής) φόρτισης σταθεροποιημένων εδαφών.
 5. Δοκιμές ανακυκλικής και δυναμικής φόρτισης σταθεροποιημένων εδαφών.
 6. Καταστατική προσομοίωση του σταθεροποιημένου εδάφους.
 7. Ενσωμάτωση νέων καταστατικών προσομοιωμάτων σε κώδικες.
 8. Αριθμητική προσομοίωση προβλημάτων συνοριακών τιμών.
 9. Εδαφικά ελατήρια & αποσβεστήρες για σταθεροποιημένο έδαφος.
 10. Πρόταση διαγραμμάτων σχεδιασμού και προδιαγραφών.
 11. Πείραμα πεδίου: σχεδιασμός-εφαρμογή-έλεγχος απόδοσης βελτίωσης.
 12. Συντονισμός-Δημοσιότητα.
 13. Εξωτερική Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
NANO-LIQ
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπαδημητρίου Αχιλλέας
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ντακούλας Παναγιώτης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τίκα-Βασιλικού Θεοδώρα
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπουκοβάλας Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
292
Mis:
375618
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Υ9-ΕΓΞ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ