Άσκηση, Κάπνισμα και Αλκοόλ: Διερεύνηση Μηχανισμών και παρεμβάσεων για την Πρόληψη. Διακοπή και Ευαισθητοποίηση

Abstract: 

Η πράξη: “ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Άσκηση, Κάπνισμα και Αλκοόλ: Διερεύνηση Μηχανισμών και Παρεμβάσεων για την Πρόληψη. Διακοπή και Ευαισθητοποίηση" θα εκτελεστεί ως εξής:

 • Υποέργο 1: «Άσκηση, Κάπνισμα και Αλκοόλ: Διερεύνηση Μηχανισμών και Παρεμβάσεων για την Πρόληψη. Διακοπή και Ευαισθητοποίηση»,
 • Υποέργο 2: «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων». Αφορά διαγωνισμό προμήθειας εργαστηριακών αναλωσίμων στα πλαίσια του ερευνητικού έργου των ομάδων 2 και 3 και για τις ανάγκες των Δράσεων 2, 3, 5 και 6.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού ταυτόχρονα μοντέλου υποστήριξης και αυτορρύθμισης ατόμων που καπνίζουν και κάνουν κατάχρηση στο αλκοόλ.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • α) Να εξεταστεί η επίδραση διαφορετικών εντάσεων άσκησης, σε ψυχολογικούς, φυσιολογικούς και βιοχημικούς παράγοντες ατόμων εφήβων ή ενηλίκων που καπνίζουν ή καταναλώνουν αλκοόλ, και
 • σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόληψης και διακοπής του καπνίσματος ή της κατανάλωσης αλκοόλ.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Συντονισμός και καθορισμός ερευνητικού σχεδίου.
 2. Πειραματική διερεύνηση ψυχολογικών και φυσιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με την άσκηση σε καπνιστές.
 3. Πειραματική διερεύνηση ψυχολογικών και φυσιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με την άσκηση και την κατάχρηση στο αλκοόλ.
 4. Σύνοψη πρώτης φάσης.
 5. Παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης με στόχο τη διακοπή του καπνίσματος.
 6. Παρεμβατικό πρόγραμμα άσκησης με στόχο τη διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ.
 7. Διαμόρφωση εκπαιδευτικού διαδικτυακού προγράμματος αγωγής υγείας.
 8. Πειραματική εφαρμογή σε μαθητές και ενήλικες.
 9. Εξωτερική αξιολόγηση και διάχυση αποτελεσμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ESCAPEE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Θεοδωράκης Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γούδας Μάριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μαστοράκος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουτεντάκης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
730
Mis:
375607
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΓΦ8

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ