Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη & αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η προώθηση της κριτικής επίγνωσης των μαθητών/τριών σε φαινόμενα γλωσσικής ποικιλότητας μέσω της εισαγωγής των κειμένων μαζικής κουλτούρας στο γλωσσικό μάθημα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο).

Οι Στόχοι της πράξης είναι πώς η προώθηση της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών μέσω των κειμένων της μαζικής κουλτούρας επηρεάζεται από:

 1. την εκπαιδευτική βαθμίδα των μαθητών (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο),
 2. το κοινωνικο-πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών: φύλο (αγόρια-κορίτσια), κοινωνική προέλευση (χαμηλά-μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα), εθνοτική προέλευση (εκπρόσωποι της μειονοτικής κουλτούρας με τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα-εκπρόσωποι της πλειονοτικής κουλτούρας με τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα),
 3. τον τρόπο ανάπτυξης (παιδαγωγική επικοινωνία) του παιδαγωγικού υλικού/ ρόλο της γλώσσας ως μέσο διδασκαλίας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διαχείριση της πράξης.
 2. Χαρτογράφηση των πρακτικών γραμματισμού των μαθητών.
 3. Προσδιορισμός της θέσης της μαζικής κουλτούρας στο υπάρχον παιδαγωγικό υλικό της ελληνικής εκπαίδευσης.
 4. Επιλογή και ανάλυση των κειμένων μαζικής κουλτούρας.
 5. Πρόσληψη των κειμένων μαζικής κουλτούρας από τους μαθητές.
 6. Ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού.
 7. Εφαρμογή και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού.
 8. Σύνταξη οδηγού με κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού.
 9. Οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδας για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης.
 10. Αξιολόγηση της πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
LangMassCulturei nEducation
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Στάμου Αναστασία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αρχάκης Αργύρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πολίτης Περικλής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
47
Mis:
375599
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΖ9-8ΨΡ

ΝΕΑ