Βέλτιστος έλεγχος αυτό-οργανούμενων ασύρματων δικτύων

Abstract: 

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη και κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών και φαινομένων που διέπουν τα ασύρματα αυτό-οργανούμενα δικτυωμένα συστήματα.

Οι Στόχοι είναι:

  • Διερεύνυνση του κατά πόσο η ελλιπή πληροφορία της κατάστασης του δικτύου μπορεί να συλλεχτεί και κατανεμηθεί αποτελεσματικά μέσα στο δίκτυο με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.
  • Σχεδίαση μεθοδολογιών που θα διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό για πόρους μεταξύ των αυτόνομων κόμβων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται κοινωνική βελτιστοποίηση. Θα χρησιμοποιηθούν συνεργατικά και μη συνεργατικά μοντέλα θεωρίας παιγνίων.
  • Θεώρηση δικτύων με κόμβους που συντονίζονται για την επίτευξη κοινού στόχου, π.χ. ολική βελτιστοποίηση. Χρησιμοποιώντας αλγόριθμους εμπνευσμένους από την στατιστική φυσική, θα αναφερθούμε σε δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα στο πλαίσιο των ασύρματων δικτύων (α) βελτιστοποίηση συνδεσιμότητας και (β) ανίχνευση παρεμβολών από πολλαπλές πηγές.
  • Διερεύνηση δικτύων με ανοχή στην καθυστέρηση ως την περίπτωση μιας αναδυόμενης τάξης δικτύων που, αν και συμφωνεί με τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών αυτόνομων ή συντονισμένων δικτύων, παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις, λόγω της διαλείπουσας και συνεχής διακύμανσης της συνδεσιμότητας. Θα μελετήσουμε θεμελιώδεις αντισταθμίσεις αναφορικά με την καθυστέρηση, τον αντίκτυπο της κινητικότητας στην μεταφορά πληροφοριών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων χρησιμοποιώντας εργαλεία από τη θεωρία πληροφοριών και τη στοχαστική θεωρία της εξέλιξης.

Δράσεις:

  1. Κατανοώντας και επηρεάζοντας τις ασυντόνιστες αλληλεπιδράσεις των αυτό-οργανούμενων ασύρματων δικτύων.
  2. Βελτιστοποίηση μέσω συντονισμού του δικτύου.
  3. Αυτόνομα και συνεργατικά πρωτόκολλα σε ασύρματα δίκτυα με ανοχή στις καθυστερήσεις (DTNs).
  4. Διαχείριση έργου και διάχυση αποτελεσμάτων-Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
CROWN
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τασιούλας Λέανδρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μουστάκας Άρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Τουμπής Σταύρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1209
Mis:
375583
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Τ9-4Η1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ